Skola iesaistās projektā “PuMPuRS”

2020. gada 29. Janvāris

Lelde Salzemniece, Projekta “PuMPuRS” skolas koordinatore

Skola ir iesaistījusies ESF projektā SAM 8.3.4. „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”. Tas ir Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” SAM: 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”. Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests – sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem – Skrīveru novada pašvaldību (2019.gada 20.novembrī sadarbības līgums Nr. P6-13/30-2019).

Informācija par projektu:

 • Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
 • Ieviešanas laiks:03/2017.–12/2022
 • Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta finansējuma avots: Eiropas fondu līdzfinansējums un Nacionālais publiskais finansējums

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Skolas koordinators: Lelde Salzemniece, e – pasts lelde.salzemniece@gmail.com, tālr. 26176816

Ko projektā iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  – sabiedriskā transporta biļetēm;
  – naktsmītnēm;
  – ēdināšanu;
  – individuālajiem mācību līdzekļiem;
  – individuālās lietošanas priekšmetiem;
  – speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

 • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams
 • Profesionālās kompetences pilnveidi
 • Seminārus
 • Supervīzijas
 • Darbnīcas
 • Konferences
 • Metodiskos atbalsta līdzekļus
 • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai

Vairāk informācijas: www.pumpurs.lv un www.facebook.com/pumpurs.lv/

#PuMPuRS

Projekta kontaktpersona – Skrīveru novada domes Finanšu speciāliste Liene Paukšte-Uzula, Liene.Uzula@skriveri.lv, tālr. 65197376

Komentāri