Skolas attīstības plāns un prioritātes

ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLAS

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2019./2020. mācību gadam

Pamatjoma: mācību saturs

Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību izglītības mūsdienīgas lietpratības mācību satura un pieejas ieviešanai.

Pamatjoma: mācīšana un mācīšanās

Mācību procesa organizēšanas maiņa izglītības mūsdienīgas lietpratības mācību satura un pieejas ieviešanā.

Pamatjoma: skolas vide

Skolas tēla uzlabošana un popularizēšana.

Pamatjoma: resursi

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.

Pamatjoma: skolas organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba demokrātiska izvērtēšana. Prioritāšu izvirzīšana jaunajam attīstības plānam 2020./2021.m.g.- 2022./2023.m.g.

UZDEVUMI 2019./2020. mācību gadam

Pamatjoma: mācību saturs

 • Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām mācību saturā, sniegt atbalstu mācību priekšmetu programmu īstenošanā, īpaši 1., 4., 7. un 10. klasēs.
 • Izstrādāt vispārējās vidējās izglītības programmas (izvēļu grozus) atbilstoši MK noteikumiem.
 • Veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, dalīšanos pieredzē un starpdisciplināru/ multidisciplināru stundu izveidē.
 • Veicināt dažādu mācību priekšmetu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām izglītības iestādēm.

Pamatjoma: mācīšana un mācīšanās

 • Pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesu.
 • Pilnveidot kārtību skolēnu neattaisnoto kavējumu samazināšanai.
 • Veicināt skolēnu atbildību par saviem mācību rezultātiem.
 • Vairāk iesaistīt skolēnus vērtēšanā, veicot savstarpējo vērtēšanu un pašnovērtējumu, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus.
 • Pilnveidot pedagogu formatīvās vērtēšanas prasmes.

Pamatjoma: skolēnu sasniegumi

 • Paaugstināt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā.
 • Turpināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes izpēti un analīzi un rezultātus izmantot mācību procesa pilnveidošanai.

Pamatjoma: atbalsts skolēniem

 • Regulāri precizēt drošības noteikumus atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem.
 • Izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību un attīstību saistītiem jautājumiem.
 • Sekmēt skolēnu līdzdalību XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
 • Iesaistīties jaunos starptautiskos projektos skolēnu svešvalodu prasmju pilnveidošanai un starpvalstu kultūru iepazīšanai.
 • Mērķtiecīgi plānot karjeras pasākumus, lai veidotu skolēnu interesi par nākotnes profesijām.
 • Iesaistīt skolēnu vecākus klases stundu pasākumos, lai iepazītos ar dažādiem karjeras izvēles ceļiem.
 • Plānveidīgi organizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem, apzinot viņu intereses un spējas un iesaistot atbilstošās aktivitātēs.
 • Motivēt skolēnus ar grūtībām mācībās regulāri apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas.
 • Motivēt vecākus atbalsta sniegšanai skolēniem.
 • Pilnveidot vecāku izglītošanu par skolēnu vecumposma īpatnībām.
 • Uzlabot skolas padomes darbu.

Pamatjoma: skolas vide

 • Aktualizēt uzvedības noteikumus pasākumos, kā arī izpratni par svētku apģērbu un tā valkāšanu.
 • Izveidot jaunu skolas reprezentācijas video.
 • Uzlabot skolas mājaslapu.
 • Paaugstināt skolēnu un skolotāju atbildību par skolas fiziskās vides uzturēšanu un saglabāšanu.
 • Modernizēt skolas bibliotēku.
 • Veikt remontu skolas gaiteņos jaunajā korpusā.
 • Ieklāt bruģi pie skolas ieejas.

Pamatjoma: skolas resursi

 • Papildināt un atjaunot materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un programmu vajadzībām.
 • Ierīkot spēļu laukumu sākumskolas skolēniem skolas iekšpagalmā.
 • Ierīkot laboratorijas darba telpu pie fizikas kabineta.
 • Pedagogus mudināt iesaistīties valsts mēroga un starptautiskos izglītības satura un metodikas pilnveides projektos.
 • Pedagogiem iesaistīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā.

Pamatjoma: iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 • Turpināt apgūt jaunus IKT rīkus iestādes darba izvērtēšanā un attīstības plānošanā.
 • Palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes lomu skolas darba pašnovērtēšanā.
 • Veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos atbilstoši ārējo normatīvo aktu grozījumiem.
 • Paplašināt skolas sadarbību ar Skrīveru novada uzņēmējiem.

Skolas attīstības plāns 2017.-2020.gadam

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejupielādēt [328.67 KB]