Skolas vadība un skolotāji

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas administrācija un skolotāji

 

Administrācija
Aldis Rakstiņš Direktors
Ilze Ieleja Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskais darbs)
Liene Sakne Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs)
Vija Meroža Direktora vietniece audzināšanas jomā
Lilita Paula Direktora vietniece informātikas jomā
Skolotāji
Maija Arcihoviča Sākumskolas skolotāja
Aelita Beitika Izglītības psiholoģe
Vēsma Bērziņa Izglītības psiholoģe, psiholoģijas skolotāja
Iveta Biķerniece Mūzikas skolotāja
Linda Briška Pedagogs – karjeras konsultants
Ināra Dika Matemātikas skolotāja
Ruta Dišereite Vēstures un sociālo zinību skolotāja
Evita Dzērve Sākumskolas skolotāja
Lolita Ērgle Kristīgās mācības un angļu valodas skolotāja
Ilze Ieleja Matemātikas skolotāja
Aija Ieleja Angļu valodas skolotāja
Inese Jasaite Sākumskolas skolotāja
Ineta Jurgensone Matemātikas skolotāja
Anita Kataja-Paegle Sākumskolas skolotāja
Aivars Katajs-Paeglis Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Inga Kočāne Logopēde
Santa Krasovska Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Reinis Krasovskis Sporta skolotājs
Māra Krūmiņa Sākumskolas skolotāja
Anda Kudiņa Sākumskolas skolotāja
Māra Lesiņa Sākumskolas skolotāja
Rita Lielā Sporta skolotāja
Daiga Martinsone Bioloģijas, dabaszinību un veselības mācības skolotāja
Santa Mārtinsone Angļu valodas skolotāja
Vija Meroža Direktora vietniece audzināšanas jomā
Ligita Miezīte Ģeogrāfijas skolotāja
Maruta Mīlīga Ritmikas skolotāja
Lilita Paula Informātikas skolotāja
Daina Pētersone Krievu valodas skolotāja
Elvis Piterāns Programmēšanas skolotājs
Ināra Plakane Vizuālās mākslas skolotāja
Danute Podvinska Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Ziedonis Puķītis Interešu izglītības skolotājs
Ligita Putāne Speciālās izglītības skolotāja
Daiga Reine Pamatizglītības skolotāja
Sintija Rūze Fizikas un matemātikas skolotāja
Inta Rūze Matemātikas skolotāja
Liene Sakne Matemātikas skolotāja
Agrita Sakse Ķīmijas skolotāja
Lelde Salzemniece Sociālais pedagogs, AWARD koordinatore
Silvija Strautmane Krievu valodas, sociālo zinību un ekonomikas skolotāja
Silva Upeniece Mūzikas skolotāja
Olga Urtāne Sākumskolas skolotāja
Inese Uzula Sākumskolas skolotāja
Daina Vancāne-Viļuma Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Guna Voldeka Angļu un vācu valodu skolotāja
Dzintra Znotiņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Aija Zvaigznīte Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre