Pumpurs

Liene Uzula, novada projektu koordinatore

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā šajā mācību gadā veiksmīgi turpina īstenot projekta “Pumpurs” aktivitāti “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šajā projektā patlaban iesaistījušies 6 pedagogi un 13 skolēni.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem. Lasīt tālāk …

Skola iesaistās projektā “PuMPuRS”

Lelde Salzemniece, Projekta “PuMPuRS” skolas koordinatore

Skola ir iesaistījusies ESF projektā SAM 8.3.4. „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”. Tas ir Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” SAM: 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”. Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests – sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem – Skrīveru novada pašvaldību (2019.gada 20.novembrī sadarbības līgums Nr. P6-13/30-2019).

Lasīt tālāk …