Audzināšanas darbs Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.

2021. gada 20. Jūlijs

Audzināšanas darbs Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.

2020./2021. 2021./2022. 2022./2023.
Tikumiskās audzināšanas vērtību iedzīvināšana ikdienā.

Tālmācības elementu  iesaistīšana audzināšanas darbā, pasākumu organizēšanā.

Skolas darba izvērtēšanas prasmju izkopšana

Onlain variantā.

Skolas prezentācijas pārcelšana uz nākamo m.g.

Dalība skolēnu dziesmu svētkos e-vidē.

Patriotisko jūtu un pilsoniskās līdzdalības veicināšana skolas pasākumos un pašpārvaldes darbā.

Iepazīšanās ar Latvijas vēsturisko mantojumu, izmantojot LSS līdzekļus.

Mērķtiecīga darbība karjeras jomā, pielāgota skolēnu vecumam.

Uz ekoloģisku dzīvesveidu vērsta virzība, lai saglabātu tīru vidi un skolas zaļo karogu.

Tikumisko īpašību pilnveidošana un attīstīšana.

Skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes lomas palielināšana izglītības iestādes demokrātiskā attīstībā.

Izglītojamo izpratnes veicināšana par cilvēka ietekmi uz vidi.

Skolēnu atbalsts interešu izglītībā.

Turpināt darbu pie skolas prezentācijas izveides.

 

Komentāri