Skolēnu mācību sasniegumu apskats par 2018./2019.mācību gadu

2019. gada 12. Septembris

Skolas administrācija

Lai varētu būvēt jaunu attīstības līmeni, ir nepieciešams atskatīties uz līdz šim paveikto. Tādējādi Jūsu uzmanībai apkopojums par skolēnu mācību sasniegumiem aizvadītajā mācību gadā. 2018./2019. mācību gadā 12. klases izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos ir augstāki pēc kopvērtējuma %, salīdzinot ar kopvērtējumu % valstī – angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā, latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā. Skola lepojas ar absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem, kas ļauj ierindoties Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga pirmajā desmitniekā.

Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos, salīdzina tos ar valsts rezultātiem.  Analizējot valsts pārbaudes darbus, konstatē skolēnu sasniegumus, salīdzinot tos ar skolēnu sasniegumiem mācību gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, norāda turpmākās darbības rezultātu paaugstināšanai.

 Skolēnu sasniegumi  2. posma un valsts 3. posma olimpiādēs 2018./ 2019. m.g.             

  Izglītības priekšmeti Piedalījās I vieta II vieta III vieta Atzinība
1. Bioloģija 9.-12.kl. 9 2 1 1
2. Vēsture 9. un 12.kl. 4 1
3. Latviešu val. un lit.8.-9.kl 5 1
4. Latv.val. un lit.11.-12.kl. 5 1 1 1
5. Ģeogrāfija 10.-12.kl. 5 1
6. Ķīmija 9.-12.kl. 7 2
7. Matemātika 5.-8.kl. 14 1 1 3 2
8. Matemātika 9.-12.kl. 11 2 3 3
9. Fizika 9.-12.kl 12 1 1
10. Angļu val.10.-12.kl. 5 1
11. Informātika pamatsk. 3 1
12. Informātika v-sk. 2 1 1
13. 2.kl. kombinētais konk. 3 3
14. Pazīsti savu organismu! 7 1 1 1
15. Sociālās zinības 5.-9. 5 2 2 1
16. Matemātika 4.kl. 4 1 2
17. Latv.val.4.kl. 4 1 2 1
18. Mat.3.kl.(neklāt.) 19 1 2 2 1
19. Vizuālā māksla 1.-12. 10 3 2 2 1
20. Vides spēļu konkurss 9 3 2 2 2
  KOPĀ: 143 20 13 20 21

Valsts 3. posma olimpiādēs un konkursos 2018./ 2019. mācību gadā

N.p.k. Olimpiāde, konkurss I vieta II vieta III vieta Atzinība
1. Valsts ZPD konkurss 1
2. Zemgales reģiona ZPD konkurss 1 2 1
3. Atklātā matemātikas olimpiāde 1
4. Starptautiskais konkurss “Tik…Vai cik?” 1 2
5. Zemgales reģiona skatuves runas konkurss 1 1

Tādējādi secinām, ka regulāri tiek atspoguļota statistiskā informācija par skolēnu mācību darbā sasniegtajiem rezultātiem, skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu analīzei pedagoģiskās padomes sēdēs un skolotāju metodiskajās komisijās un visbeidzot skolēni valsts centralizētajos eksāmenos uzrāda augstākus rezultātus par vidējo rezultātu valstī. No otras puses, skolas tālākās attīstības vajadzības ir paaugstināt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā un turpināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes izpēti un analīzi un rezultātus izmantot mācību procesa pilnveidošanai.

Komentāri