LABĀS PRAKSES DIENA SKRĪVEROS.

2023. gada 17. Marts

Ineta Jurgensone, skolas matemātikas un informātikas jomas vadītāja

 

      Šajā mācību gadā skolēnu brīvlaikā 13. un 14.martā Aizkraukles novadā “Labās prakses diena”, kurā pedagogi dalās pieredzē ar savas jomas profesionāļiem. Novada organizētie pasākumi aktuāli visiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotājiem, bet īpašs satraukums un atbildība matemātikas, datorikas un programmēšanas skolotājiem Ilzei, Lienei, Intai, Inetai, Lilitai un Elvim.

        14. martā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā seminārā “ Kā diferencēt un individualizēt mācību procesu” pulcējās 25 novada matemātikas skolotāji, kuru darba dienu organizēja Aizkraukles novada matemātikas mācību jomas vadītāja, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Ilze Ieleja.

      Pasākumam izvēlētās dienas nozīmīgumu visai matemātiķu saimei savā uzrunā akcentēja Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktore Ieviņa Piļka, sveicot pasaules matemātiķu svētkos –  π jeb Pī dienā. Akcentējot Laimes lāča klātbūtni Skrīveros un vēlot veiksmi skolas skolotājiem, semināra dalībniekiem, direktore sveica visus klātesošos ar skolai un Skrīveriem raksturīgu suvenīru un ceļa vārdiem: “Panākumi ir tad, kad tu pats sev patīc, tev patīk tas, ko tu dari, un patīk, kā tu to dari…”.

     Darba diena sākās ar Ilzes Ielejas vadīto nodarbību par mācību procesa sasaisti ar diferenciāciju, personalizāciju un individualizāciju, raksturojot arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pieredzi. Svarīgi, ka jau ikdienas darbā, pielietojot savas meistarīgās prasmes šajos jautājumos, vēlreiz ir iespēja detalizētāk iedziļināties katrā no jautājumiem. Katram noteikti ir prieks pārdomāt savas pieredzes krājumos esošās lietas un gūt kādu jaunu ierosmi vai ideju tālākam darbam.

     Tā kā pedagogs ir galvenais mācību procesa virzītājs un skolēnu iespējas un vajadzības ir ļoti dažādas, tas prasa lielu darba ieguldījumu un meistarību procesa organizēšanā. Skolotājs jau pēc būtības ir bezgala radošs, enerģisks un darbaspējīgs, bet tomēr lieku reizi papildināt savu personīgo ideju klāstu ir noderīgi. Tieši tāpēc pasākuma otrajā daļā tika organizēti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāju pieredzes stāsti.

     Programmēšanas skolotājs Elvis Piterāns iepazīstināja ar pieredzi, kā diferencēt mācību procesu 10.klasē, mācot tēmu “If sazarojums”. Būtiski ievērot, kā matemātikas prasmes tiek sasaistītas ar tik nozīmīgiem programmēšanas prasmju apguves elementiem. Svarīgi saglabāt skolēnu izvēles iespēju dažādību un kopējo virzību uz sasniedzamo rezultātu.

   Datorikas skolotāja Lilita Paula raksturoja, kā praktiskā darba veikšanā 8.klases skolēniem izvēlēties un lietot piemērotāko rīku attēla un videomateriāla apstrādei. Viennozīmīgi svarīgi ir darbu stundā organizēt tā, lai skolēnam, veidojot videoklipu, pastāv iespēja izvēlēties gan darba vidi, gan paņēmienu darba veikšanai, sasniedzot uzdevuma veiksmīgu izpildi.

   Matemātikas skolotāja Inta Rūze dalījās pieredzē gan ar praktisku materiālu, gan ar tēmas apguves organizēšanu, mācot tēmu “Vienādojumu sistēmas” 9.klasē. Svarīgākie akcenti piemērā – skolēna prasme mērķtiecīgi virzīt savu mācīšanos, prasme analizēt un arī novērtēt savas zināšanas tēmas apguvē. Būtiski ir nepieciešamības gadījumā lietot skolotājas dotās atgādnes.

    Matemātikas skolotāja Liene Sakne iepazīstināja skolotājus ar piemēru, kā ar tehnoloģiju palīdzību GEOGEBRAS vidē attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus, mācot matemātiku 6.klasē. Skolotāja raksturoja tieši mācību procesa diferencēšanu, kas ļoti palīdz uztvert telpu, telpiskus ķermeņus un to izklājumus, ņemot vērā arī  skolēnu uztveres iezīmes.

    Matemātikas skolotāja Ineta Jurgensone raksturoja, kā diferencēt 8.klases skolēnu praktisku darbošanos tēmas “Telpiska ķermeņa virsmas laukuma un tilpuma aprēķināšana” apguvē. Skolēniem veidojot telpisku ķermeņu un to izklājumu modeļus, veidojas pilnīgāks priekšstats par atbilstošo figūru. Savukārt grupu darbos, izvēloties kādu uzdevumu komplektu no 4 līmeņiem, iespēja lietot apgūtās sakarības praktiskos piemēros, savstarpēji sadarboties un izprast tēmas nozīmīgumu praktiskā dzīvē.

    Matemātikas skolotāja Ilze Ieleja iepazīstināja ar piemēru, kā diferencēt mācību procesu, kad skolēni apgūst prasmi pētīt un izvirzīt hipotēzi tēmā “Parametru ietekme uz funkcijas grafiku”. Skolēns izvēlas dažādas grūtības pakāpes uzdevumu, lai patstāvīgi pētītu un izvirzītu hipotēzi. Savukārt klasei kopīgi nonākot pie secinājumiem, veic galvenos spriedumus un vispārinājumus par parametru ietekmi  uz grafiku.

     Semināra dienas noslēgumā katrs skolotājs noteikti izjuta darbīgo, jauko un viesmīlīgo gaisotni Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. Ceļa somā katram noteikti ir pa kādai atziņai, kā diferencēt un individualizēt mācību procesu un, protams arī praktiski piemēri ar uzdevumiem, to īstenošanas iespējām.

    Paldies skolas direktorei Ieviņai Piļkai par atbalstu, Ilzei Ielejai par semināra organizēšanu un skolas popularizēšanu. Paldies Lienei Saknei, Intai Rūzei, Lilitai Paulai, Elvim Piterānam, Inetai Jurgensonei, Ilzei Ielejai par pieredzes stāstu un savstarpējo mācīšanos.

   Lai mūs vieno labi padarīta darba sajūta un prieks vienam par otru!

   Lai mūs veldzē semināra dalībnieku labie vārdi!

 

 

Komentāri