Noslēgušies Erasmus+ projekta ietvaros organizētie kursi skolotājiem

2015. gada 30. Janvāris

Edgars Bērziņš, projekta vadītājs; Foto: Dzintra Skuja

Piektdien, 30.janvārī, noslēdzās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra un Skolotāju izglītības nodaļas īstenotās pedagogu profesionālās kompetences A programmas „Satura un valodas integrētas mācības – CLIL” pēdējā – ceturtā nodarbība. Apliecību par kursu beigšanu saņēma 19 skolotāji, pārstāvot plašu mācību priekšmetu spektru gan eksaktajās un sociālajās, gan humanitārajā jomā.

Kursu ietvaros skolotāji apguva satura un valodas integrētu mācību (CLIL) teoriju un metodiku, kā arī izstrādāja praktisko darbu – veica refleksiju par kursu saturu un norisi un izstrādāja vienas mācību stundas metodisko risinājumu ar svešvalodas elementiem, vadīja to. Vadītās stundas novēroja un novērtēja kāda cita mācību priekšmeta skolotājs un sagatavoja refleksiju par redzēto.

Kursi ir daļa no skolas virzības uz mācību satura organizēšanu (saskaņā ar skolas attīstības plāna pielikumu*), izmantojot svešvalodas elementus un veicinot izglītojamo lingvistisko un sociālo prasmju pilnveidi un potenciāli nodrošinot augstākas iespējas pēc skolas absolvēšanas. Kursi arī ir daļa no apstiprinātā Erasmus+ KA1 aktivitātes projekta**, kura ietvaros paredzēts organizēt arī skolas skolotājas Sintijas Rūzes kursus par mācību materiālu izstrādi un aprobāciju, izmantojot CLIL pieeju. Tāpat projektā paredzētas 12 mobilitātes, paredzot papildināt skolas skolotāju svešvalodu prasmes un nostiprināt metodiskās prasmes, pasniedzot mācību saturu, izmantojot CLIL pieeju. Savukārt viena mobilitāte paredzēta skolas pieredzes paaugstināšanai starptautisku projektu vadībā, paaugstinot tās konkurētspēju.

* “Integrēta mācību satura un valodas apguves (IMSVA) ieviešana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā (2014.-2017.)”, 2014.

**”Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide CLIL ieviešanai”, projekta Nr. 2014-1-LV01-KA101-000137; finansējuma avots: Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Komentāri