KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLĀ

2022. gada 4. Janvāris

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLĀ

 

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
 • lai profesija atbilstu spējām,
 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB , VAR  un ko  VAJAG sabiedrībai.

GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā.

VARU — tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis,— visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir noskaidrotas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā — mācībās vai jau praktiskajā darbā.

VAJAG — tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē; tāpēc, izglītojamajam izvēloties izglītības virzienu, ir jāuzzina, kādas zināšanas un prasmes (kompetences) var apgūt mācoties/ studējot vienā vai otrā programmā  arodskolā, tehnikumā, koledžā, augstskolā, kuru piedāvā izglītības iestādes.

Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc  ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties.  Pašiem jāpilnveido savu garīgo pasauli un vidi sabiedrībā.

 

        Skolēna attīstības iezīmes          Karjeras vajadzības

 

1.-4.kl. 1.-4.kl.

 

* Nepieciešama uzmanība un uzslavas;

* Nepieciešama pašapziņas veidošana.

* Piemīt neierobežota enerģija;

* Nespēja nošķirt iedomu pasauli no realitātes.

 

* Atšķirt darbu no spēles;

* Identificēt dažādus darba veidus;

*Piedalīties dažādos darba aktivitāšu veidos ;

* Zināt, kā pieņemt lēmumus;

* Apgūt pozitīvu attieksmi pret darbu;

*Identificēt personīgas sajūtas.

 

 

5.-9.klase 5.-9.klase

 

* Daudz patstāvīgāki;

* Saprot, ka piederība grupai un draugiem ir svarīga;

* Var uzņemties vairāk atbildības;

* Pārsteidzošs interešu vēriens;

* Var patstāvīgi domāt, tomēr ir viegli ietekmējami.

*Identificēt personīgās intereses, spējas, savas stiprās un vājās puses;

* Raksturot savus pienākumus mājās un skolā un saistīt tos ar sastopamiem darbiem;

* Aprakstīt, cik darbs ir nozīmīgs un sasniedzams visiem cilvēkiem;  *Aprakstīt, kā personīgie uzskati un vērtības ietekmē lēmumu pieņemšanu.

 

 

 

 

10.-12.klase 10.-12.klase

 

*Veido savu identitāti ;

* Uzsāk lielākus un reālistiskākus darba/ karjeras meklējumus;

* Attīsta interesi par sociāliem jautājumiem;

* Nobriest seksuāli, mainoties fiziski un emocionāli;

* Kļūst aizvien patstāvīgāki

*Saprast, kā individuālā personība, spējas un intereses ir saistītas ar karjeras mērķiem;

* Saprast, kā izglītība ir saistīta ar augstskolas izvēli, turpmāku apmācību un/vai iekļaušanos darba tirgū;  *Demonstrēt prasmes, kuras var izmantot dažādos darbos un piemērot mainīgajām darba prasībām;

* Spēt izmantot plašus karjeras informācijas avotus;

* Demonstrēt atbildīgu lēmumu pieņemšanu.

 

 

 

Karjeras izglītības mērķis:  organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.  Karjeras izglītība ir harmoniski jāintegrē visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, apzināti izvēlēties līdzekļus savas karjeras plānošanai nevis epizodiski, bet caurviju un veselumā, izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus.

 

Karjeras izglītības uzdevumi:

 1. Palīdzēt skolēniem pilnveidot sevi:
 • izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses,
 • izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru,
 • attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt”, prasme prezentēt savu veikumu, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē,
 • analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.

 

2.Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:

 • izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību,
 • izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai,
 • izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences,
 • salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām,
 • piedalīties darba izmēģinājumos,
 • uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību,
 • gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu,
 • izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības, uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū.

 

3.Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru:

 • apgūt karjeras vadības prasmes,
 • noteikt savas attīstības vajadzības,
 • pilnveidot savas zināšanas un prasmes,
 • apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas,
 • veidot savu personīgās karjeras plānu,
 • attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes,
 • veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

 

 

 1. Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.:

 

 1. Karjeras izglītības mērķi realizēt:

1.1. organizējot izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 ―” Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, prasībām”, integrējot specifiskus mērķus:

– nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi;

–  radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

 

 1. Karjeras izglītības uzdevumus realizēt:

 

2.1. nodrošinot katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;

2.2. palīdzēt izglītojamajiem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumu, izvirzītu konkrētu  mērķi;

2.3. veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba tirgus pasauli  un ar to saistīto izglītības daudzveidību;

2.4. nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;

2.5. palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;

2.6. izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, toleranci, cieņu pret citādo un daudzveidību;

2.7. veidot izglītojamo izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību;

2.8. izprast  mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus.

 

 

 

 

 1. Karjeras izglītības saturs

 

 1. Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir — īstenot karjeras izglītību tā, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi).
 2. Katra karjeras izglītības joma — pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība — ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā.
 3. Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie izglītošanas aspekti:

5.1. pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze, pastāvīga iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt kopsakarības;

5.2. analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze — patstāvīga, loģiska, motivēta, kritiska un produktīva domāšana; prasme pamatot savu viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā;

5.3. morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem cilvēku savstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību;

5.4. sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt komandā, uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to īstenošanu, atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un meklēt palīdzību atbilstošās institūcijās un dienestos;

5.5. saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties vairākās valodās (rakstīt, runāt, lasīt), prasme publiski uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes;

5.6. mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: prasme patstāvīgi plānot, organizēt un īstenot mācīšanos; dažādu zināšanu un prasmju lietošana praktiskajā darbībā; prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast palīdzību; prasme izmantot modernās tehnoloģijas;

5.7. matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (budžeta plānošana, izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.).

 1. Katrs aspekts tiek īstenots visās karjeras izglītības jomās.
 2. Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas:

7.1. mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības;

7.2. manas intereses, vaļasprieks, spējas, brīvais laiks, dienas režīms;

7.3. mana ģimene, tās loma, tradīcijas;

7.4. sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, pašnovērtēšana;

7.5. attieksmes un vērtības;

7.6. prasme sadarboties, risināt konfliktus;

7.7. mana veselība un nākotnes nodomi;

7.8. mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu;

7.9. pašaudzināšana.

 

 

 1. Pamatjoma “Karjeras izpēte” ietver šādas saturiskas tēmas:

8.1. darba nozīme cilvēka dzīvē;

8.2. populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi;

8.3. manu vecāku darba dzīve;

8.4. informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana;

8.5. profesionālā kvalifikācija un tās ieguve;

8.6. darba tirgus un nodarbinātība;

8.7. sociālā vide un nodarbinātība;

8.8. izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes;

8.9. darba likumdošana, darba drošība;

8.10. pašnodarbinātība.

 

 1. Pamatjoma “Karjeras plānošana un vadība” ietver šādas saturiskas tēmas:

9.1. lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai;

9.2. lēmuma pieņemšana par karjeru. Dažādu faktoru ietekme (ģimene, skola, draugi,   sabiedrība u.c.);

9.3. dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti;

9.4. kad viss nenorit tā, kā plānots;

9.5. mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns (īstermiņa un ilgtermiņa plānošana);

9.6. pārmaiņas manā dzīvē;

9.7. komandas darba pieredze, sadarbības nozīme un loma;

9.8. praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās;

9.9. sevis prezentēša

ATBALSTA SISTĒMA KARJERAS JOMĀ ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLĀ.

 

 

Klases audzināšanas stundas

 1. posms: 1.-3. klases
 2. klase.

Mērķis:

* Palīdzēt 1.kl. skolēniem apzināties mācīšanās nepieciešamību, lai nākotnē iegūtu profesiju.

*Radīt priekšstatu par profesiju daudzveidību.

 

TĒMAS Uzdevumi Metodes Paredzamais rezultāts
1.Vecāku profesijas. 2. Par ko gribu kļūt. 3. Darbs un profesija 4.Prasme strādāt komandā. * Iepazīstināt skolēnus ar vecāku profesijām * Dot priekšstatu par zināšanu un prasmju nepieciešamību, lai iegūtu izvēlēto profesiju. * Teksta lasīšana un pārrunas * Vecāku intervēšana * Zīmējumu prezentācija un albūma veidošana * Aplicēšana ―Par ko es gribu kļūt? * Darba lapas *IT izmantošana izglītošanas procesā * Ir priekšstats par dažādām profesijām * Mācās pārdomāt savas intereses un novērtēt savas spējas * Saprot, ka darbs ir nozīmīgs sabiedrības un cilvēka dzīvē * Zina, par ko strādā viņa vecāki un citi ģimenes locekļi. * Izprot saistību starp darbu un profesijām * Prot iesaistīties komandas darbā ar saviem vienaudžiem

 

2.klase

* Ir priekšstats par pazīstamākajām profesijām.

* Mācās pārdomāt savas intereses un novērtēt savas spējas.

* Saprot, ka darbs ir nozīmīgs sabiedrības un cilvēka dzīvē.

*Zina, par ko strādā viņa vecāki un citi ģimenes locekļi.

* Izprot saistību starp darbu un profesijām.

* Prot iesaistīties komandas darbā ar saviem vienaudžiem.

 

Tēmas

 

Uzdevumi Metodes Paredzamais rezultāts
1.Iespējamās darba vietas Skrīveros.

2. Darbs un nopelnītā nauda – dzīvošanas avots.

3. Projektu darbs

*Iepazīstināt skolēnus ar novada  iestādēm.

*Radīt  priekšstatu par to, kādām vajadzībām cilvēki tērē naudu.

*Veicināt izpratni par materiālo vērtību, lietderīgu izmantošanu un taupību ikdienas dzīvē.

*Teksta lasīšana un

analīze.

*Vecāku iztaujāšana. *Audzināšnas stunda  ar vecāku līdzdalību. *Ekskursija uz iestādēm.

*IT izmantošana izglītošanas procesā

*Ir priekšstats par novada iestādēm.

*Zina, kādām vajadzībām cilvēki tērē naudu.

*Ir saprašana par materiālo vērtību, lietderīgu izmantošanu un taupību  ikdienas dzīvē.

*Prot  strādāt grupās un pāros.

 

      3.klase

Mērķi:

* Palīdzēt  3.kl. skolēniem saskatīt un novērtēt uzņēmējdarbības nepieciešamību, iespēju piedalīties tajā .

* Attīstīt prasmi rīkoties ar naudu.

 

Tēmas

 

Uzdevumi Metodes Paredzamais rezultāts
1.Ienākumi un izdevumi ģimenē.

2.”Centus  nekrāsi,  pie eiro netiksi!”.

3. Mūsu novada uzņēmumi.

*Veidot priekšstatu par naudas lomu cilvēka dzīvē.

*Radīt izpratni par ģimenes budžetu un tā taupīšanas iespējām.

*Mācīt būt taupīgam.

*Iekļauties aktivitātēs, kas saistītās ar karjeras izglītību.

Teksta lasīšana un analīze.

*Vecāku intervēšana. *Darba lapas aizpildīšana.

*Lomu spēles.

*Prāta vētra.

*IT izmantošana izglītošanas procesā.

*Ir priekšstats par ienākumu un izdevumu plānošanu. *Zina, kādām vajadzībām cilvēki tērē naudu.

*Mācās būt taupīgi ikdienas dzīvē.

*Ir priekšstats par naudas lomu cilvēka dzīvē.

*Zina nosaukt profesijas, kuras var novērot savā apkārtnē un izprot to nozīmību vietējās sabiedrības dzīvē.

 1. klase

Mērķi:

* Mācīt 4.kl. skolēnus izvirzīt savas darbības mērķus un izvērtēt to sasniegšanas procesu.  *Mācīt saistīt savas darbības ar dzīves mērķiem.

*Attīstīt ekonomiskās prasmes.

 

Tēmas

 

Uzdevumi Metodes Paredzamais rezultāts
1.Ģimenes budžets, tā veidošanās.Pabalsti.

2.Manas nākotnes profesijas iespējas.

3.Intereses un spējas.

* Dot iespēju noskaidrot ģimenes budžeta avotu . *Izpētīt, kādas prasmes nepieciešamas, lai varētu strādāt profesijā.

*Mācīt būt taupīgam *Pakāpeniski attīstīt ekonomiskās prasmes.

*Teksta lasīšana un analīze.

*Vecāku intervēšana. *Darba lapas aizpildīšana *Lomu spēles

*Prāta vētra.

*ITizmantošana izglītošanas procesā

*Ir priekšstats par ģimenes budžeta avotiem .

*Apzinās savu spēju un īpašību iespējamo saikni ar nākotnes nodomiem.

*Mācās būt taupīgam ikdienas dzīvē.

*Zina par naudas lomu cilvēka dzīvē .

*Risina elementārus ekonomiskos uzdevumus.

 

Karjeras saistība ar mācību priekšmetiem 1.-4.klasēs.

 

Priekšmets Tēmas Stundu skaits
Valodas Mans hobijs.

Es un mani draugi.

Mani mājdzīvnieki.

Mana istaba.

Mans apģērbs.

1

1

1

1

1

Ētika Brīvā laika pavadīšanas veidi.

Pozitīvais varonis.

Mana rakstura iezīmes, stiprās puses.

1

1

1

Lasīšana Varoņu raksturojums (ārpusklases lasīšana) 1
Mājturība  un tehnoloģijas Rokdarbi – Gaumīgs apģērbs dažādām dzīves situācijām 1
Sociālās zinības Manas intereses 1
Sports Komandu spēles.

Fizisko īpašību tests.

1

1

Ārpusstundu pasākumi  ( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.) Adaptācijas spēles :,,Kāds es esmu?‖  ; ,,Draudzēsimies!’’;  ,,Atrisinām strīdu!’’

Vecāku sapulce ,, Kā mācīt un palīdzēt savam bērnam mācīties’’

Pārrunas ,, Kā man izdodas sadarboties ar citiem’’ ,  „Es un mani draugi”

Projektu metode  ,,Mana veselība’’ , u.c. tēmas  Skolas padomes akcija „ KARJERAS STĀSTS”  Akcija „Cieni sevi, cieni citus, esi pieklājīgs!”

1

 

1

1

 

1

1

 

Klases audzināšanas stundas.

 

 1. klase

Mērķi:

 

1.Sagatavot skolēnus apzinātai profesijas izvēlei un izglītības iegūšanai.

 1. Sniegt ziņas par personības psihofizioloģiskām īpatnībām.
 2. Sniegt informāciju pedagogiem par temperamenta un skolēnu interešu īpatnībām.
 3. Attīstīt izglītojamo ekonomiskās prasmes.

 

Tēmas

 

Uzdevumi Metodes Paredzamais rezultāts
* Mans temperaments un rakstura īpatnības.

* Manas nākotnes profesijas iespējas.

* Darbs un nopelnītā nauda – dzīvošanas avots.

* Sniegt skolēniem informāciju par profesijām, kas ir nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā.  * Sniegt ziņas par personības psihofizioloģiskām īpatnībām.

* Paust, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.

Saruna par temperamenta tipiem. *Tests –temperamenta      noteikšanā ( skolēnu izpēte). *Grupas darbs. *IT izmantošana izglītošanas procesā *Izzina savu temperamenta tipu.

*Apzinās savu spēju un īpašību iespējamo saikni ar nākotnes nodomiem .

* Zina, kādām vajadzībām cilvēki tērē naudu.

*Ir saprašana par materiālo vērtību, lietderīgu izmantošanu un taupīšanu ikdienas dzīvē.

 

Audzināšanas stundas 6.klasē.

Mērķis. Mācīšanās prasmju attīstīšana un personīgo īpašību pilnveidošana.

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un paņēmieni Paredzamais rezultāts
 Attīsti prasmi mācīties! * Atbildīgs cilvēks – tas ir…  *Mana uzvedība un attieksme pret dažādām dzīves situācijām. *Paaugstināt mācību motivāciju.

*Apgūt mācību darba organizēšanas prasmes.  *Noskaidrot, kas ir atbildība un kā var to attīstīt. * Veidot savas un citu uzvedības izvērtēšanas prasmes dažādās dzīves situācijās.

Anketēšana

”Mācību intereses” Diskusija ”No kā ir atkarīgas Tavas sekmes?” Diskusija. Stunda – lekcija. Tests “Vajadzība pēc panākumiem” IT izmantošana izglītošanas procesā.

Skolēnos paaugstinās interese par mācībām, sekmju līmeņa uzlabošanās. * Skolēns patstāvīgi prot pieņemt lēmumus un apzināti to izpilda. * Prot uzvesties atbilstoši uzvedības normām. * Izprot komunikācijas un komandas darba nepieciešamību.

 

4.- 6. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Pašizpēte” šādā apjomā:

 

Mācību priekšmetu stundās Tēmas. Stundu vai pasākumu skaits
Valodas. Manas intereses.

6. kl. Valodas kultūra.

Rakstura īpašības.

Mans brīvais laiks.

Saziņa. Emocijas.

1

1

1

1

1

Informātika 5. kl. Teksta apstrāde – lietišķie teksti datora

5. kl. Informācijas ieguve karjeras jomā 6.kl.Informācijas apstrāde, izmantojot datorprasmes.

1

1

1

Vēsture Es dzīvoju sabiedrībā 1
Mājturība  un tehnoloģijas / sports Drošības noteikumi un to nepieciešamība. Veselība un darbs. 1

1

Sociālās zinības 5. -. 6. kl. Konflikts, tā rašanās un risināšana

5. kl. Mana mācīšanās stratēģija

6. kl. Pienākumi un tiesības

1

1

1

Literatūra 5. kl. Domraksts ”Kā uzveikt grūtības” .

6. kl. Mūsdienu jaunieša problēmas

1

1

Dabaszinības 5. kl. Cilvēka maņas un darbs.

5. kl. Organisma augšana.

1

1

Ārpusstundu pasākumi  ( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)  5. kl. Adaptācijas nodarbības sadarbībā ar skolas psihologu. Darbs komandā. Stresa menedžments.

5. kl. Projekts : ,,Profesiju daudzveidība’’

5. kl. – 6. kl. Drošības nedēļa: Darbs un risks .

6. kl. Ekskursijas: Uzņēmēju diena”

5.-6.kl. Pasākums „ Karjeras stāsts ”,jeb paaudžu solidaritātes diena.

1

 

 

1

1

1

1

 

 1. -9. klase

Klases audzināšanas stundas

Mērķis:

– Sagatavot skolēnus apzinātai profesijas izvēlei un izglītības iegūšanai.

-Sniegt skolēniem informāciju par profesijām, kas ir nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un paņēmieni Paredzamais rezultāts
”Par ko kļūt?”

”Griba, tās dažādie aspekti”

”Kas mani saista profesijā”

”Kāds es esmu organizētājs?”    “Diskusija par dažādām profesionālajām prasībām”. 

*Noskaidrot skolēnu attieksmi pret dažādiem profesionālās darbības veidiem.

* Gribas attīstīšana.  *Skolēnu profesionālo interešu izpēte.

* Organizatorisko spēju noteikšana. *Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju prasībām.

Tests “Es došu priekšroku”.

* Iegūto rezultātu analīze

* Darbs grupās

* Tests gribas īpašību attīstības noteikšanai

* Darbs grupās

* Anketa profesionālo interešu noskaidrošanai

* Lomu spēle

* Tests organizatorisko spēju noteikšanai

* Literatūras izpēte

* IT izmantošana izglītošanas procesā.

Skolēni ir ieguvuši informāciju par viņiem interesantām profesijām.

* Katrs skolēns ir ieguvis informāciju par gribas īpašību izpausmes pakāpi.

* Skolēniem ir informācija par izvēlēto profesiju (darba saturs, prasības, apstākļi).

* Skolēni prot pozitīvi ietekmēt, pārliecināt, organizēt citus.

*Skolēniem ir informācija profesiju iegūšanas un apgūšanas iespējām.

 

Klases audzināšanas stundas 8.klase

Mērķis Izvēlētā profesija un komunikatīvo prasmju attīstības ietekme uz profesijas izvēli.

      Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un paņēmieni Paredzamais rezultāts
* Vai protu sarunāties ar cilvēkiem, mans saskarsmes stils.

* Klase kā maza planēta.

* Seši soļi konfliktsituāciju risināšanā.

*Mani nākotnes plāni.

* Profesijas izvēles motivācija (pēc kā es vadījos, izvēloties šo profesiju).

* Kādas profesijas mēs izvēlamies?

*Sniegt skolēniem informāciju par individuālajām īpašībām un saskarsmes stiliem.

* Noteikt komunikatīvās saskarsmes prasmes.

* Apgūt bezkonfliktu uzvedības prasmes.

* Sniegt palīdzību skolēniem tālākās izglītības un profesijas izvēlē.

* Profesijas izvēles motīvu noteikšana. Informācijas iegūšana par dažādām profesijām.

*Darbs grupās.

* Tests saskarsmes spēju noteikšanai

* Tests komunikatīvo prasmju noteikšanai

*Metodisko rekomendāciju par doto tēmu izpēte

*Saruna ar skolēniem

* Anketa profesionālo spēju noteikšanai

*Ievadsaruna

*Tests motivācijas noteikšanai, izvēloties to vai citu profesiju

*Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

* IT izmantošana izglītošanas procesā.

Skolēni ir informēti par savām saskarsmes spējām.

* Ir iegūta informācija par saskarsmes jautājumiem, par to ievērošanas nepieciešamību kolektīvā.

* Apgūtas saskarsmes  pamatprasmes.

*Prot rast izeju dažādās konfliktsituācijās.

*Skolēni ir guvuši priekšstatu par izvēlētās profesijas iegūšanas ceļiem, profesionālo mērķu sasniegšanu.

*Skolēni prot veikt profesionālo izvēli.

* Skolēniem ir informācija par dažādu profesiju pārstāvjiem.

 

Klases audzināšanas stundas

 1. klase

Mērķis : Skolēnu profesionālo vēlmju noskaidrošana.

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi       Metodes un paņēmieni        Paredzamais rezultāts
 

*Latvijas izglītības sistēma. *Profesionālās izglītības iestādes valstī un Rīgas pilsētā.

* Prasības un uzņemšanas noteikumi dažādās profesionālās izglītības iestādēs.

* 5 profesiju tipi.

*Mācību priekšmeti un profesijas izvēle. * ―”Pirms eksāmena…”

*Informēt par Latvijas izglītības sistēmu kopumā

* Informēt par valsts un rajona izglītības iestādēm

* Motivēt skolēnus savlaicīgi meklēt informāciju par izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumiem

* Noskaidrot skolēnu profesionālās vēlmes

* Iepazīties ar profesiju tipiem

* Motivēt skolēnus to mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, kas saistīti ar profesijas izvēli

* Iepazīstināt ar metodiku un rekomendācijām kā pārvarēt stresa situācijas pirms eksāmeniem

     Lekcija

* Saruna ar skolēniem

* Spec. literatūras pētīšana, Internēta izmantošanas iespējas

* Informatīvās literatūras analīze (bukleti, reklāma, žurnāli, katalogi)

* Lomu spēle

* Anketa profesionālo spēju noteikšanai *Literatūras izpēte * Darbs grupās (izpētītā materiāla prezentācija)

* Mācību darbības analīze

* Individuālās konsultācijas

* praktiski uzdevumi *Diskusija

* psihologa rekomendāciju izpēte

* IT izmantošana izglītošanas procesā.

*Skolēni ir informēti par izglītības sistēmu Latvijā

* Skolēni ir informēti par profesionālās izglītības iespējām valstī, pilsētā

* Skolēni savlaicīgi uzzina viņus interesējošo informāciju

* Skolēni ir ieguvuši zināšanas par profesiju tipiem

* Skolēni ir uzlabojuši sekmību mācību priekšmetos, kas saistīti ar izvēlēto profesiju

* Skolēni pārzina stresa situāciju pārvarēšanas metodiku.

 

Paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Pašizpēte” šādā apjomā

Mācību priekšmetu stundās Tēmas Stundu vai pasākumu skaits
Valodas Mans hobijs

Es un mani draugi

Mani mājdzīvnieki

Mana istaba

Mans apģērbs

Saziņa: personīgais viedoklis, attieksme, pamatojums, diskusija

1

1

1

1

1

1

Ģeogrāfija Klimata izmaiņas un veselība 1
Vēsture Seno baltu ciltis 1
Literatūra Ētiskais tēls literatūrā. 1
Mājturība  un tehnoloģijas Rokdarbi – zeķu adīšana  Kulinārija 1

1

Sociālās zinības Atkarības

Lietišķas saskarsmes etiķete

1

1

Sports Fizisko īpašību tests

Komandas darbs , sadarbības prasme

1

1

Ārpusstundu pasākumi  ( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.) Pēcpusdiena „Draudzības brīnums – saprast un saprasties”

Konkurss „Ko es zinu par profesijām?

Nodarbības par karjeru „Sevis izzināšana. Kas es esmu.? Ko es protu un varu?”

Ēnu dienas ;

Skolas akcija  „ Karjeras stāsts, jeb paaudžu solidaritātes diena”

Akcija „Cieni sevi, cieni citus, esi pieklājīgs”

Diskusija „Es un mani draugi”

1

1

1

1

1

1

1

 

 1. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Karjeras izpēte” šādā apjomā:
Mācību priekšmetu stundās Tēmas Stundu vai pasākumu skaits
Valodas

 

Lietišķi raksti – Eiropas CV ;

darba sludinājumu pētīšana ; motivācijas vēstule.

Intervija ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Tekstveide – pārspriedums

 

1

 

 

1

1

Sociālās zinības

 

Droša sociālā vide

Darbs un karjera

Globalizācija

 

1

1

1

Matemātika

 

Izcilākie matemātiķi

 

1
Ķīmija

 

Ķīmija  Ķīmiskie atkritumi un to pārstrāde 1
Bioloģija

 

Ekoloģija, profesijas “Cilvēks – daba” 1
Ģeogrāfija Darbaspēka migrācija Eiropas Savienībā

Darba vietas dažādās valstīs

 

1

1

Fizika Fizika mūsu ikdienā 1
Vēsture Strādnieku kustība 19. gs. pēdējā trešdaļā.

Ekonomiskā attīstība Eiropā un ASV 19. gadsimta beigās.

 

1

 

1

Ārpusstundu pasākumi

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

Droša vide (darba drošība)  Policijas dienas ( drošība un atbildība ikdienā)

Ēnu diena ,,Mana sapņu profesija’’

interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvās, konsultāciju, individuālās nodarbības.

Skolas akcija „ Karjeras stāsts jeb paaudžu solidaritātes diena”

1

 

1

1

 

1

 

 1. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Karjeras vadība” šādā apjomā:

 

Mācību priekšmetu stundās Tēmas Stundu vai pasākumu skaits
Valodas (latviešu, angļu, krievu) Dienas režīms ; darba plānošana

Izglītības sistēmas dažādās valstīs. Izglītības iespējas ārzemēs

Publiskā uzstāšanās – sevis prezentēšana   Lietišķie raksti  ( CV, iesniegums, sludinājums, motivācijas vēstule, u.c.)

1

 

1

1

1

Ģeogrāfija Saimniecības nozares un ar tām saistītās profesijas Latvijā 1
Ķīmija Ķīmija sadzīvē 1
Vēsture Pasaules ekonomiskā krīze 20. gs. 30. gados   Izcilākie 20.gs.zinātnieki

20. gs. progress zinātnē un tehnikā

1

 

1

Sociālās zinības Darba likumdošana

Ģimenes budžets, skolas budžets

Civillikums

Nodokļi

Cilvēks, sabiedrība, karjera, rīcība

Iekļaušanās darba tirgū

1

1

1

1

1

1

Ārpusstundu pasākumi

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

Atvērto durvju dienu apmeklējumi izglītības iestādēs . Tikšanās ar skolas administrāciju par izglītības programmām AUSV

Starptautiskās izglītības izstādes ,,Skola’’ apmeklējums.

Ēnu diena

Aptauja par karjeras izvēles jautājumiem.

Interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvās, konsultāciju, individuālās nodarbības.

Tematiskā  klases vecāku sapulce ,,Mana bērna nākotnes plānošana’’.

Skolas  pasākums „ Karjeras stāsts, jeb paaudžu solidaritātes diena”

 

1

 

 

1

 

1

1

1

 

1

 

1

 

 

 

4.posms: 10. -12. klase

Klases audzināšanas stundas

 1. klase

Mērķis:   Motivēt izglītojamos sevis izzināšanai un personīgās darbības izvērtēšanai

Iekļaujamās tēmas Iekļaujamās tēmas Metodes un paņēmieni Paredzamais rezultāts
Mācību priekšmeti un nākošā profesija.  Pieprasītāko profesiju reitings. Profesiju klasifikācija.  Profesijas izvēles principi.  Veicināt mācību motivāciju.

Sniegt skolēniem informāciju par darba tirgū pieprasītākajām profesijām.

Izzināt  skolēnu profesionālās intereses.

Apzināt profesijas izvēles kritērijus.

Saruna.

Profesionālās atbilstības prasību un to saistības ar mācību priekšmetiem analīze.

Intervija .

Darbs ar izziņas literatūru.

Anketa profesionālo interešu noteikšanai,  iegūto rezultātu salīdzināšana ar iepriekšējiem.

Darbs grupās. Anketēšana .

IT izmantošana izglītošanas procesā.

Tiek uzlaboti mācību sasniegumi mācību priekšmetos.

Skolēni ir ieguvuši informāciju, kas nepieciešama  profesionālo interešu noteikšanai. Noskaidrota profesionālā ievirze. Skolēni var apzināti veikt nākamās profesijas izvēli.

 

 1. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „ Pašizpēte” šādā apjomā:
Mācību priekšmetu stundās Tēmas Stundu vai pasākumu skaits
Valodas (latviešu, angļu, krievu) un humanitārā cikla mācību priekšmeti Mani sapņi un nākotnes nodomi.

Manas intereses un prasmes.

Kāds es esmu saskarsmē ar citiem.

Manu vecāku „Veiksmes stāsti”.

Darbs un vaļasprieks.

1

1

1

1

1

Dabaszinību cikla mācību priekšmeti Riskēt vai vispār atteikties no riska.

Mans mērķtiecīgums.

Pareizi nenovērtēdams savas spējas, panākumus negūsi.

1

1

1

Ārpusstundu pasākumi

(projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

Veiksmes stāsti, tikšanās ar skolas absolventiem.

Projektu  darbi „Nākotnes karjeras izvēles iespējas Latvijā un Eiropā”.

Ēnu dienas skolā un uzņēmumos.

Aptauja par karjeras izvēli, iespējām, profesijām.

Interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvās, konsultāciju, individuālās nodarbības, PU

10. klašu skolēniem ekskursija uz  kādu ražošanas uzņēmumu

1

1

 

1

         1

1

 

1

 

Klases audzināšanas stundas

 1. klase

Mērķis:  

Motivēt izglītojamos sevis izzināšanai un personīgās darbības izvērtēšanai.

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un paņēmieni Paredzamais rezultāts
    Mana profesijas izvēle.

Latvijas izglītības sistēma un izglītības iespējas ārzemēs.

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Fondi, kredīti un stipendijas izglītībai.

Dzīves vērtību noteikšana.

Informēt skolēnus par Latvijas izglītības sistēmu un izglītības iespējām ārzemēs.

Iepazīstināt skolēnus ar profesijām un darba apstākļiem.

Sniegt skolēniem informāciju par izglītības iegūšanas iespējām ar kredītu un fondu palīdzību.

Diskusijas

Anketa ”Dzīves vērtības”

Literatūras analīze

Saruna

Intervija

Uzziņas literatūras analīze

IT izmantošana izglītošanas procesā.

Skolēni prot noteikt savu dzīves vērtību reitingu

Skolēni ir guvuši informāciju

Ir saņēmuši informāciju par profesijām un darba apstākļiem

Skolēniem ir atbilstoša informācija

 

 1. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „ Karjeras izpēte” šādā apjomā:
Mācību priekšmetu stundās            Tēmas Stundu vai pasākumu skaits
Valodas (latviešu, angļu, krievu) un humanitārā cikla mācību priekšmet Tavas intereses un profesiju tipi.

Nākotnes iespēju izzināšana.

Manu vecāku darbs, profesijas.

Mūsu skolas absolventu sasniegumi un profesionālā izaugsme.

Radošā domāšana palīgs karjeras plānošanā

1

1

1

1

 

1

Dabaszinību cikla mācību priekšmeti Statiska – darba tirgus un pieprasījums.   Biznesa idejas un to īstenošana.

Profesiju standarti. Profesiju klasifikators.   Biznesa plāns.

1

1

1

1

Ārpusstundu pasākumi  (projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.) Tikšanās ar dažādu uzņēmumu un izglītības iestāžu darbiniekiem.

Projektu metode „Nākotnes karjeras izvēles iespējas Latvijā un Eiropā”.

Aptauja par karjeras izvēli, iespējām, profesijām, palīdzības iespējām.

Starptautiskās izglītības izstādes ,,Skola’’ apmeklējums .

“Ēnu dienas” skolā un uzņēmumos  .

Interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvās, konsultāciju, individuālās nodarbības,

Skolas pasākums„ Karjeras stāsts, jeb paaudžu solidaritātes diena”.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

 

Klases audzināšanas stundas 12. klase

Mērķis:   Motivēt izglītojamos sevis izzināšanai un personīgās darbības izvērtēšanai

Iekļaujamās tēmas         Uzdevumi Metodes un paņēmieni Paredzamais rezultāts
 Uzņemšanas noteikumi mācību iestādēs (akreditētās un neakreditētās programmas).

Darbs ārzemēs. Darbā pieņemšanas organizācija.  Eksāmeni: kā rast izeju no stresa situācijas.

Informēt skolēnus par uzņemšanas noteikumiem dažādās augstskolās.  Informēt skolēnus par apstākļiem iespējamām un riskiem, grūtībām, strādājot ārzemēs.  Sniegt priekšstatu par galvenajām īpašībām, kas nepieciešamas darba intervijā. Iepazīstināt skolēnus ar rekomendācijām, kārtojot eksāmenu sesiju. Dokumentu vākšana un apkopošana .

Saruna .

Lomu spēle.  Diskusija.

Grupu darbs.  Internet resursi,

IT izmantošana izglītošanas procesā.

Skolēnu savlaicīgi informēti par mācību iestādēm.  Skolēni ir savlaicīgi informēti par darba iespējām ārzemēs . Skolēniem ir priekšstats par nepieciešamajām komunikatīvajām prasmēm .Skolēniem ir nepieciešamās prasmes stresa pārvarēšanai eksāmenu laikā.

 

 1. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „ Karjeras vadība” šādā apjomā:
Mācību priekšmetu stundās Tēmas Stundu vai pasākumu skaits
Valodas (latviešu, angļu, krievu) un humanitārā cikla mācību priekšmeti Mana izvēle un atbildība.

Izglītības iespējas Latvijā un Eiropā.

CV un motivācijas vēstule.

Kā radīt pozitīvu iespaidu darba devējam.   Lēmumu pieņemšana un īstenošana.

1

1

1

1

1

Dabaszinību cikla mācību priekšmeti Statistika un veiksmes stāsti- mūsu skolas absolventu sasniegumi un profesionālā izaugsme.

Veselīga konkurence un sāncensība.

Mans karjeras/ biznesa  plāns.

Lēmumu pieņemšana un īstenošana.

1

 

 

1

1

1

Ārpusstundu pasākumi  (projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.) Lekcija „Izglītības sistēma – kā pareizi izvēlēties mācību iestādi.”

“Nākotnes karjeras izvēles iespējas Latvijā un Eiropā.  “

Aptauja par karjeras izvēli, iespējām, profesijām.

Starptautiskās izglītības izstādes ,,Skola’’ apmeklējums .

Ēnu dienas skolā un uzņēmumos.

Interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvās, konsultāciju, individuālās nodarbības.

Tikšanās  ar dažādu jomu speciālistiem un  vidusskolas absolventiem.

Skolas pasākums„ Karjeras stāsts, jeb paaudžu solidaritāte”

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

 1. Karjeras izglītības vērtēšana Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 1. – 6. klasē

 Beidzot 6. klasi, skolēns: 

 • ir iepazinies ar dažādām profesijām;
 • izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē;
 • izprot saikni starp zināšanām, izglītību, profesijām un nodarbinātību;
 • mēģina izzināt savas personīgās intereses un spējas;

izprot komunikācijas un komandas darba nepieciešamību.

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes

 • Skolēns spēj analizēt un izvērtēt savus sasniegumus, personiskās īpašības, spējas un iemaņas.
 • Skolēns prot izmantot pašanalīzes rezultātus savu attīstības vajadzību noteikšanai un sava pozitīva paštēla veidošanai.
 • Skolēns spēj noteikt savas attīstības mērķus.
 • Skolēns spēj atšķirt stereotipus un sagrozītus, realitātei neatbilstošus cilvēku un profesiju aprakstus.
 • Skolēnam ir izveidojušās noteiktas attieksmes pret dzīves pamatvērtībām, prasmes mācīties un izpratne par darba, tajā skaitā arī komandas darba, nozīmi. Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
 • Skolēns izprot, ka darba dzīve nav tikai iešana uz darbu un naudas pelnīšana; saprot, ka darba dzīvei ir daudzi svarīgi aspekti.
 • Skolēns spēj aprakstīt, kādas izmaiņas ir notikušas darba pasaulē (raksturot izmaiņas darba pasaulē).
 • Skolēns zina dažādus avotus, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām un darba tirgu; zina, kur meklēt karjeras konsultantu palīdzību; ir spējīgs izmantot informācijas avotus.
 • Skolēns spēj izveidot profesiju grupas pēc to pazīmēm.
 • Skolēns apzinās savas iespējas. Lēmumu pieņemšanā, plānošanā un tālākā rīcībā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes • Skolēns spēj izmantot vienkāršus lēmumu pieņemšanas paņēmienus.
 • Skolēns prot sameklēt un izmantot palīdzību personīgu lēmumu pieņemšanā.
 • Skolēns spēj izprast ilgtermiņa plānošanas nozīmi un ietekmi savas karjeras iespēju un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas kontekstā.
 • Skolēns spēj apsvērt dažādas iespējas un, ja nepieciešams, spēj koriģēt vai mainīt savus plānus.
 • Skolēns izprot, ko nozīmē ―tikt galā‖ mainīgajā pasaulē un kā tas ir attiecināms uz ilgtermiņa karjeras plānošanu.
 • Skolēns spēj (daļēji) uzņemties atbildību par savas personības attīstību.
 • Skolēns spēj analizēt pārmaiņas, kas notikušas viņa dzīvē pēdējā laikā.

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 7.-9. klasē

Beidzot 9. klasi, skolēns:

 • sāk apzināties savas iespējas un sāk reālistiski samērot savas intereses, spējas/dotumus, personīgās īpašības un vērtības;
 • spēj novērtēt un samērot savas spējas, vēlmes un iespējas pieņemt ar karjeras izvēli saistītos lēmumus;
 • ir ieinteresēts turpināt savu izglītību; izzina savas tālākizglītības iespējas; spēj savākt, apkopot un analizēt atbilstošu informāciju;
 • ir ieguvis zināšanas par vietējo darba tirgu;
 • izprot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību;
 • izprot saistību starp nodarbošanos/darbu/profesiju un dzīves stilu;
 • izprot mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus;
 • spēj saskatīt izvēles iespējas/alternatīvas karjeras iespēju izvēlē. Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
 • Skolēns ir veicis vienkāršus pašnovērtēšanas testus, lai noteiktu savus īstermiņa un ilgtermiņa izglītības un karjeras plānošanas mērķus.
 • Skolēns spēj noteikt un novērtēt, kāda ir viņa ārpusklases darbā apgūtā pieredze un zināšanas par darba pasauli.
 • Skolēns spēj pielietot iegūtās analizēšanas un plānošanas prasmes savas karjeras plānošanā.
 • Skolēns ir spējīgs paskaidrot, kāpēc ir nepieciešams cīnīties pret stereotipu veidošanu un diskrimināciju skolā un darbā. Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
 • Skolēns spēj izskaidrot terminu ―karjera‖ tā plašākajā nozīmē.
 • Skolēns spēj vispārīgi aprakstīt, kas ir darba tirgus un kādas ir izglītības un profesionālās apmācības iespējas dažādās izglītības iestādēs.
 • Skolēns spēj atrast atbilstošus informācijas avotus par karjeras iespējām, sameklēt, analizēt un izmantot informāciju par dažādām karjeras iespējām (darba tirgu, izglītību).
 • Skolēns zina, ka personīgās veselības stāvoklis/problēmas varētu būt par šķērsli dažu profesiju izvēlē. Skolēns spēj izmantot zināšanas par darba pasauli un ārpusklases pasākumos gūto pieredzi, lai paplašinātu savas karjeras iespējas.
 • Skolēns spēj formulēt savas attīstības iespējas pēc pamatizglītības iegūšanas. Lēmumu pieņemšanā, plānošanā un tālākā rīcībā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes
 • Skolēns spēj izvēlēties un izmantot atbilstošas lēmumu pieņemšanas metodes.
 • Skolēns spēj salīdzināt dažādas iespējas, kā kritērijus izmantojot gan personīgo pieredzi, gan izmantojot informāciju, kas iegūta no dažādiem informācijas avotiem.
 • Skolēns, plānojot savu nākotni, spēj apsvērt arī ar finansēm saistītos faktorus.
 • Skolēns prot reāli plānot savu darbību un nenovirzīties no noteiktajiem mērķiem.
 • Skolēns zina, kādas ir prasības (kādas zināšanas, prasmes un personīgās īpašības ir nepieciešamas) un kas jādara, iestājoties izvēlētajā izglītības iestādē.
 • Skolēns izprot savas un potenciālā darba ņēmēja tiesības.
 • Skolēns māk sazināties un sadarboties ar citiem cilvēkiem dažādās dzīves situācijās.
 • Skolēns prot apkopot, uzturēt un izmantot savu personīgo informāciju.
 • Skolēns prot atlasīt nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai tiktu uzņemts

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 10.-12. klasē

Beidzot 12. klasi, skolēns:

-saprot koncepciju par darba tirgu mainīgumu;

– saskata vietēja un starptautiskā darba tirgus tendences;

– izprot sakarības starp izmaiņām darba tirgū un sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem;

– ir ieinteresēts attīstīt tās personiskās īpašības un iemaņas, kas ir būtiskas dažādām profesijām;

– spēj atrast interesantu informāciju par profesijām, izglītību un mācīšanās iespējām;

– prot izstrādāt pagaidu termiņa karjeras plānus, analizējot savas personiskās īpašības un prasmes, vērtības un panākumu kritērijus;

– spēj sameklēt darbu un konkurēt darba tirgū; ir interesēts attīstīt šīs prasmes (rakstīt CV/autobiogrāfiju, meklēt informāciju par darba vakancēm, reprezentēt sevī darba intervijā u.c.);

– ja nepieciešams, izmanto speciālista (karjeras konsultanta, psihologa, ārsta u.c.) konsultācijas.

 1. Karjeras izglītībā izmantojamās metodes
  Metode Prasmes
1. Anketēšana/aptauja Apgūt prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, prast izteikt savu domu konkrēti un īsi  Ieinteresēt audzēkni izzināt sevi, savas izglītības iespējas, darba pasaules iespējas  Attīstīt prasmi kritiski domāt.
2. Analīze Prast objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības no vispārpieņemtajām dzīves vērtībām  Apgūt prasmes, lai ,,gribu, varu, vajag’’ veidotu vienotu kopumu.

 

3. Brīvais laiks Veidot prasmi brīvi izteikt rakstiski savas domas un izjūtas.
 

4.

 

Darbs ar informācijas avotiem

 

 

Prast atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju.

 

5.

 

Darbs grupās

 

Apgūt iemaņas darboties komandā, plānot darbu, sadalot pienākumus.

6. Darbs pāros Veidot prasmes sadarboties, uzklausīt otru, pārrunāt neskaidrības, ja nepieciešams, ievērot kompromisu.
7. Diskusijas Mācīties izteikt mutiski savu viedokli, to pamatot, argumentēt, uzklausīt citu domas  Meklēt problēmu risinājumu.
8. Ēnu diena Iepazīt tuvāk darba vidi. Iepazīt izvēlētās profesijas plusus un mīnusus. Veidot iemaņas rakstīt CV, motivācijas vēstules, iesniegumus.
9. Ekskursijas Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju daudzveidību, jaunām tehnoloģijām.
10. Individuālais darbs Mācīties strādāt patstāvīgi.
11. Eseja Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli, apgūt argumentācijas prasmes rakstiskā veidā.
12. Intervija Apgūst prasmi sarunāties: uzklausīt sarunas biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem, veidot lietišķu dialogu.
13. INSERT metode Apgūt prasmi izvērtēt informāciju.
14. Pārrunas/sarunas Apgūst prasmes veidot mērķtiecīgu dialogu, noskaidrot viedokli, iegūt informāciju pārrunu ceļā, nenovirzoties no tēmas, uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem.
15. IT tehnoloģiju izmantošana Attīsta prasmi lietot mūsdienas tehnoloģijas informācijas iegūšanā, saglabāšanā un apkopošanā.
 

16.

 

Pētījums

 

Apgūt prasmi strādāt ar problēmsituāciju: formulēt problēmu, veidot risinājuma plānu, izvērtēt gaidāmo rezultātu, meklēt alternatīvu risinājumu, pieņemt lēmumu, iegūt praktiskas iemaņas pētnieciskajam darbam.

 

17.

 

Pašvērtējums/pašanalīze

 

Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, spēju, interešu, rakstura novērtēšanas un analīzes prasmi.

18. Prāta vētra Izprast, ka jebkuru neskaidru jēdzienu var izskaidrot, ja izsaka dažādus viedokļus, tos sistematizē un analizē.
19. Prezentācija Apgūt prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu padarīto darbu.
20. Projekts Apgūt prasmi plānot darbu, strādāt patstāvīgi, sadarboties ar citiem, iegūt un izvērtēt informāciju, saistīt teoriju ar praksi, izdarīt  secinājumus, prezentēt rezultātus.
21. Prognozēšana Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu.
22. Seminārs Mācīties atrast kļūdas un nepilnības, izdomāt vīziju to uzlabošanai, plānot tās sasniegšanu, pieņemt lēmumu, izdarīt kopsavilkumu – rezumēt.
23. Spēles (lomu situāciju, lietišķās) Apgūt prasmi iekļauties kolektīvā, veidot saskarsmi, prast novērtēt sevi salīdzinājumā ar citiem.

Iejusties lomās, kas attālinātas no skolēna būtības, bet kurās viņi ikdienā var nokļūt  Iemācīties modelēt dažādas problēmsituācija.

24. SVID analīze Apgūt iemaņas izvērtēt pašreizējo situāciju un attīstības iespējas.
25. Tests Rosināt iegūt informāciju par kādu jomu interese radīšanai.
26. Vērošana Apgūt iemaņas izvirzīt mērķi patstāvīgi vērot, pierakstīt, salīdzināt, izdarīt secinājumus.
27. T- tabula Apgūt iemaņas izvērtēt parādību no vairākiem aspektiem.
28. Venna diagramma Mācīties noteikt kopīgo un atšķirīgo un definēt slēdzienu.
29. Tikšanās Iegūt informāciju par kādu jomu intereses radīšanai.

 

VI.Karjeras izglītības īstenošanai ieteicamā literatūra

Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006.

Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra . Korna E.(2011) Karjeras izglītība. Rīga: Raka.

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras atbalsta departaments, 2008

Mans bērns izvēlas karjeru, VIAA, 2010.

Augstskolas. Koledžas. Tehnikumi. Profesionālās vidusskolas. Arodskolas. Informatīvs izdevums

Прощинская Е. «200 профессий, специальностей, должностей Практикум по выбору профессии 8.-11. класс»М., 1995

Мир профессий» Человек. Жудожественный образ. М., 1987

«Знаковая система» Человек. М., 1986

Прихожан А. « Психология неудачника» Треннинг уверенности в себе. М., 1999

Izglītība pēc 9. klases. PIAA, 2005.

Izglītība pēc 12. klases. PIAA, 2005

Karjeras attīstības atbalsts / Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. Valsts Izglītības satura centrs

Karjeras iespēju izpēte/ metodiskais palīglīdzeklis PIAP aģentūra, 2003

Karjeras izglītība 7., 8., 9. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006

 

Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7.-9. klasei‖  Skolotāju rokasgrāmata( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006.g.

Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība10.-12.. klasei‖ Skolotāju rokasgrāmata( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006.g.)

Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7. klasei (ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006.g.) Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 8. klasei‖  ( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006.g.) Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 9. klasei‖  ( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006.g.) Izglītība  pēc 12. klases( ESF, prof. izgl. attīstības aģentūra, 2005.g.)

Karjeras izglītības mērķi pamatskolā( ieteikumi skolotajiem un klases audzinātājiem) ( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2004.g.)

Karjeras iespēju izpēte ( metod. palīglīdzeklis skolotājiem un klašu audzinātājiem ) 2003 g/( ir darba lapas)

Izglītības ceļvedis. Informatīvs izdevums, 2009 Mācīties ārzemēs. Durbe Tūre, 2004

Aplūkojamie tīmekļa resursi, kas saistīti ar karjeras izglītību

www.karierascentrs.lv Profesiju apraksti. Lai izmantotu lapas piedāvājumus, nepieciešama bezmaksas reģistrācija. Sadaļā Karjeras izvēle atrodama karjeras informācija (profesijas, izglītības iespējas). Meklēšana – gan pēc alfabēta, gan vietas, gan izglītības veida un interešu jomas. Sadaļā Izpēti sevi – interešu tests un datorspēle „Es un mana karjera”

www.cv-online.lv

www.e-darbs.lv

www.workingdau.lv

www.vakance.lv

www.cvmarket.lv

www.fontes.lv

www.ariko.lv 

Personāla atlases firmas

www.careercenteronline.org

Virtuālais karjeras centrs (e-konsultēšana, e-apmācība, resursi)

www.stepfour.com/jobs

www.occupationsguide.cz/en

Profesiju apraksti angļu valodā

www.isec.gov.lv 

kādas vidējās izglītības programmas atbilst konkrētajai studiju programmai;

kādi centralizētie eksāmeni jākārto;

par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas.

www.izaugsme.lv

pieprasītāko profesiju tops;

progresīvās profesijas;  par darba tirgu;

aktualitātes, jauninājumi.

www.aiknc.lv

informācija par augstskolu un koledžu statusu;

par augstskolu un koledžu licencēšanu, akreditāciju.

www.izmpic.lv

nodarbinātības apraksts;

kvalifikāciju līmenis;

apmācības programma.

info@karjerascentrs.lv

www.karjerascentrs.lv – par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem, kā arī – apraksti par profesijām. www.izaugsme.lv – par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem Latvijā, par mācību iespējām ārzemēs, kā arī apraksti par profesijām.

www.izm.gov.lv – par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm

www.piaa.gov.lv – par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem un izglītības un darba iespējām ārzemēs.

www.sf.gov.lv – par studiju un studējošo kreditēšanas jautājumiem. www.nva.lv – par bezdarbnieku profesionālo apmācību.

www.lak.lv – par amatu apguves iespējām (tostarp cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību un cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem veselības traucējumiem) pie amatu meistariem.

www.niid.lv – par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, karjeras izglītības testi. Lapā atrodama informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, arī 7 karjeras izvēles testi. www.iespejas.

lv www.prakse.lv Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas

www.uzdevumi.lv  Sadaļā “Kur mācīties” iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.

www.studentam.lv  Ar izglītības iestādēm Latvijā un izglītības iespējām ārzemēs var iepazīties sadaļā “Izglītība”

www.piaa.gov.lv/Euroguidance  – izglītības iespējas (ko un kur mācīties);

publikācijas, metodiskie un informatīvie materiāli (Iepazīsti izglītības un darba pasauli- CD-ROM formāts);

ES dokumenti par karjeras izvēles un konsultēšanas tēmām;

Eiropas portāli /PLOTEUS, ESTIA, EURES, EURYDICE u.c./

www.izmpic.gov.lv , profesionālā izglītība;   profesiju standarti

 

 

Komentāri