Akreditācija nākamajiem sešiem gadiem

2024. gada 20. Jūnijs

Ar lepnumu un gandarījumu varu paziņot, ka Andreja Upīša Skrīveru vidusskola akreditēta uz maksimālo laika periodu – uz 6 gadiem (līdz 2030.gada 26.maijam).

Vēlos izteikt pateicību skolas vadības komandai, visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu ģimenēm par atbalstu, uzticību savai skolai, ieguldīto darbu un darba novērtējumu.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas akreditācija un skolas direktores profesionālās darbības novērtēšana notika laika periodā no 2024.gada 8.aprīļa līdz 19.aprīlim.

Akreditācijas komisija – komisijas vadītāja Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes vērtēšanas departamenta vecākā eksperte Agnese Pūtele, akreditācijas ekspertes Jaunciema pamatskolas direktore Inta Ozola, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Vanaga – skolas darbības kvalitāti un direktores profesionālo darbību izvērtēja 4 jomās – atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide un laba pārvaldība, ko atspoguļoja 12 vērtēšanas kritērijos.

Kritēriji Vērtējums
Kompetences un sasniegumi ļoti labi
Izglītības turpināšana un nodarbinātība ļoti labi
Vienlīdzība un iekļaušana ļoti labi
Mācīšana un mācīšanās labi
Pedagogu profesionālā kapacitāte labi
Izglītības programmu īstenošana labi
Pieejamība labi
Drošība un psiholoģiskā labklājība ļoti labi
Infrastruktūra un resursi ļoti labi
Administratīvā efektivitāte labi
Vadības profesionālā darbība labi
Atbalsts un sadarbība ļoti labi

Akreditācijas ekspertu novērtējums ir pozitīvs, saņemot visu jomu kritērijos vērtējumu “ļoti labi” un “labi”, īpaši akcentējot skolas darba stiprās puses – Tradīcijām un vēsturi bagāta izglītības iestāde, kas spēj iet līdzi laikam, ieviešot inovācijas, piedāvājot mūsdienīgu un multifunkcionālu vidi, kas pielāgojama dažādām izglītojamo un pedagogu vajadzībām,  integrējusies vietējā kopienā, nodrošinot kvalitatīvu izglītību ģimenēm vairākās paaudzēs, realizējot iekļaujošu izglītību un vienlaikus atbalstu izcilībai.

Lai detalizētāk novērtētu skolas darba kvalitāti, eksperti izvērtēja un izanalizēja skolas attīstības plānu, skolas pašnovērtējuma ziņojumus trīs gadu griezumā; skolas obligāto dokumentāciju, to atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem; vēroja mācību procesu mācību stundās, iepazinās ar skolu, veica sarunas ar skolas dibinātāju, skolas direktori, direktores vietniekiem izglītības jomā, skolotājiem, skolēnu pašpārvaldi un Skolas padomes vecākiem.

 2024.gada 27.maija ekspertu ziņojums.

ATBILSTĪBA MĒRĶIEM

Sarunās ar dažādām mērķgrupām ir secināts, ka izglītības iestāde, balstoties mācību stundu vērojumu datos, plāno atbalstu gan darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, gan darbā ar talantīgiem izglītojamiem. Audzināšanas darba rezultāti tiek analizēti pedagoģiskajās sanāksmēs, tiek izvirzīti turpmākie uzdevumi. Izglītojamiem ar zemiem ikdienas mācību sasniegumiem tiek piedāvātas konsultācijas visos mācību priekšmetos, notiek individuālas sarunas, nepieciešamības gadījumā tiek izstrādāti individuālie izglītības plāni. Iestādē ir uzsākts darbs pie talantu identificēšanas sistēmas izveides. Darbs ar talantīgiem izglītojamiem izglītības iestādē tiek īstenots galvenokārt konsultācijās, izglītojamiem ir iespēja piedalīties konkursos, olimpiādēs, viņi tiek apbalvoti par sasniegumiem. Iestādei ir augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, sporta sacensībās. 2023./2024.mācību gadā novada posma mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 150 skolēnu, no tiem 58 laureāti, t.sk. 6 skolēni izvirzīti uz valsts posma olimpiādēm (angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, latviešu valodā). Talantu attīstībai ir pieejams plašs interešu izglītības piedāvājums – 24 dažādi pulciņi kultūrizglītībā, STEM, sportā, finanšu pratībā u.c.

Izglītības iestāde sadarbībā ar dibinātāju ir precīzi, kvalitatīvi definējusi izglītības iestādes un izglītības programmu kvantitatīvos un kvalitatīvos sasniedzamos rezultātus, mērķi tajās ir definēti īstenojami un sasniedzamie rezultāti raksturoti ar kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem.

     Izglītības iestādē, pamatojoties uz sarunām/intervijām ar vadību, pedagogiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, ir iekļaujoša mācību vide izglītojamajiem un vienota izpratne par vienlīdzību un iekļaušanu. Izglītības iestādē tiek sniegts plašs atbalsta komandas (izglītības psihologa, sociālo pedagogu, karjeras konsultanta, speciālā pedagoga, logopēda, pedagogu palīgu) pakalpojumu klāsts, kas balstās uz klases audzinātāju, priekšmetu skolotāju novērojumiem. Līdz ar to notiek preventīvs darbs ar izglītojamajiem. Iekšējās kārtības noteikumi/ Drošības noteikumi un izglītības iestādes izstrādātā kārtība un shēma “Kā rīkoties emocionālās vai fiziskās vardarbības gadījumā” nosaka izglītojamo, pedagogu, izglītojamo likumisko pārstāvju rīcību atbilstošajā situācijā. Izglītības iestādes pedagogi, personāls un izglītojamie pārzina tos un rīkojas atbilstoši apstiprinātajai kārtībai. Izglītojamiem ir augsta savstarpējās saskarsmes kultūra, par vienlīdzības un iekļaušanas jautājumiem tiek regulāri komunicēts.

KVALITATĪVAS MĀCĪBAS

Izglītības iestādē tiek veidota sistēma mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes izvērtēšanai un pilnveidei, tā tiek nepārtraukti pilnveidota. Dati par mācīšanas un mācīšanās kvalitāti tiek iegūti, analizējot valsts pārbaudes darbus, regulāri vērojot mācību stundas, ko pamatā veic izglītības iestādes vadība un mācību jomu vadītāji. Izglītības iestādē tiek izstrādātas vienotas mācību stundu vērošanas lapas atbilstoši mācību stundu vērošanas mērķim. Mācību stundu vērošanas laikā iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta, tās rezultātā veicot izglītības iestādes darba pilnveides pasākumus, t.sk. atbalsts pedagogiem profesionālās pilnveides pasākumu plānošanā, ko atzinīgi novērtē arī iestādes pedagogi.

Ekspertu komisijas mācību stundu vērošanā iegūtie dati apliecina, ka izglītojamiem ir iespējams apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, mācību saturs atbilst vecumposmam, tiek ņemtas vērā izglītojamo iepriekšējās zināšanas un prasmes.

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma izglītojamiem nepieciešamā atbalsta diagnosticēšanai un īstenošanai. Izglītības iestādē ir pieejams atbalsta personāls – speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, izglītības psihologs, logopēds, kas sadarbojas ar pedagogiem atbalsta sniegšanā izglītojamiem. Pedagogi identificē izglītojamos, kuriem ir nepieciešams individualizēts atbalsts, kopā ar atbalsta personālu tiek veidoti individuālie plāni. Atbalsts tiek nodrošināts gan izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, gan talantīgajiem izglītojamiem. Informācija par izglītojamiem, kam tiek sniegts atbalsts, tiek apkopota, to veic atbalsta personāls.

Izglītības iestādē tiek veicināta un atbalstīta pedagogu profesionālā pilnveide. Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze, kas atbilst izglītības iestādes un tās īstenoto izglītības programmu specifikai.

Visiem pedagogiem ir nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija. Izglītības iestādē visi pedagogi ir veikuši tiesību aktos noteikto nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi. Pedagogiem ir iespējams īstenot savstarpējo sadarbību, tostarp savstarpējo mācību stundu vērošanu un pieredzes apmaiņu. Sarunas ar vadītājas vietniekiem un pedagogu prasme analizēt dažādas pedagoģiskās situācijas liecina par labu pārvaldības procesu īstenošanu iestādē un pāreju uz izglītības iestādi kā mācīšanās organizāciju (sadarbība, sistēmiska mācīšana un mācīšanās, pieredzes apkopošana u.c.). Iestādei izveidota sadarbība ar LU SIIC pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei.

Seši iestādes pedagogi darbojas kā mācību jomas koordinatori Aizkraukles novadā.  Izglītības iestāde dalās labajā praksē ar citām izglītības iestādēm, pedagogiem ir dotas iespējas apmeklēt nepieciešamos tālākizglītības kursus. Pedagogi dalās pieredzē ar citu izglītības iestāžu pedagogiem.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ir viena no 6 vispārējās vidējās izglītības iestādēm Aizkraukles novadā, iestādei ir laba reputācija, to apliecina gan vecāki, gan dibinātājs. Izglītības iestāde īsteno aktuālas un pieprasītas izglītības programmas, ir aktualizējusi un ievadījusi VIIS nepieciešamo informāciju. Izglītības programmas izstrādātas, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības, kā arī izglītojamo vajadzības, intereses un vietējās sabiedrības pieprasījumu kopumā, realizējot gan speciālās izglītības programmas, gan vidusskolas posmā īstenojot padziļinātos virzienus – Matemātika, Valodas, Konservatīvais I un Konservatīvais II. Vidējās izglītības programmā izglītojamiem ir iespēja apgūt padziļinātos mācību kursus latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā.

IEKĻAUJOŠA VIDE

            Izglītības iestāde īsteno pieeju, kas rada vienlīdzīgus apstākļus izglītības ieguvei izglītojamiem no dažādām mērķgrupām. Izglītības iestādes daudzveidīgais mācību programmu piedāvājums, atbalsta un administratīvā personāla kopums, kā arī mūsdienīgie vides risinājumi apliecina iestādes spēju ātri un elastīgi reaģēt uz mainīgām sabiedrības vajadzībām.

Izglītības iestādes vadītāja īsteno sekmīgu, produktīvu sadarbību ar izglītības iestādes dibinātāju, veicinot dibinātāja stratēģisko mērķu sasniegšanu par inovāciju ieviešanu izglītības procesos, piemēram, līdzdarbojoties dažādos pašvaldības projektos metodiskā darba prioritāšu izvirzīšanā un īstenošanā, kā arī piedaloties starptautiska mēroga projektos, kas nodrošina pedagoģiskās un metodoloģiskās mācību pieejas pilnveidošanu.

Izglītības iestādei ir labiekārtots internāts, kuru izmanto izglītības iestādes vidusskolas posma izglītojamie. Internāta telpas kopumā, t.sk. āra vide, ir mūsdienīgas un drošas, sadzīves apstākļi ir piemēroti izglītojamo vajadzībām un vecumam.  Internātā dzīvojošiem izglītojamajiem tiek piedāvātas iespējas lietderīgi aizpildīt brīvo laiku, nodrošinot iespējas atpūtai, sadzīves un pašapkalpošanās prasmju apguvei. Izglītības iestādes vadība nodrošina internāta darbības kvalitātes pārraudzību.

Izglītības iestādē ir vienota izpratne par iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu, drošu un labvēlīgu vidi un cieņpilnām savstarpējām attiecībām, vienlaikus stiprinot iestādes vērtības un veicinot izglītojamo sociāli emocionālo mācīšanos.

Izglītības iestādē ir labs tehniskais nodrošinājums. Iestādē darbinieku un izglītojamo vajadzībām ir pieejamas gan stacionāras, gan mobilas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) iekārtas. Notiek regulāra IKT resursu atjaunošana un tehniskā apkope. Sarunās un aptaujā tika konstatēts, ka pedagogi (98%) uzskata, ka izglītības iestāde ir nodrošinājusi ar materiāltehniskajiem (piemēram, mācību grāmatas, metodiskie līdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi, modeļi u.tml.) un digitālajiem (piemēram, tehnoloģijas, programmatūra u.tml.) resursiem mācību procesa īstenošanai, pedagogiem ir saprotama kārtība, kā pieteikt viņu darbam vajadzīgos resursus. Ikdienas saziņai un mācību darbam izglītības iestādē tiek izmantota skolvadības platforma E–klase, ir pieejami digitālo resursu www.soma.lv, www.māconis.lv un www.uzdevumi.lv abonementi.

Sadarbībā ar dibinātāju vai piesaistot dažādu projektu finansējumu, tiek plānots efektīvi un daudzfunkcionāli izmantot visas iestādē esošās telpas, veidojot tās gan par mācību un audzināšanas procesu papildinošām vai rekreācijas telpām. Veikti remontdarbi, atjaunota un labiekārtota skolas bibliotēka kā mūsdienīga, radoša telpa izglītojamajiem.

LABA PĀRVALDĪBA

            Sadarbībā ar dibinātāju izglītības iestādes vadītāja sekmīgi vada izglītības iestādes stratēģiskās attīstības plānošanu, ikgadējās darbības plānošanu un ikdienas darba plānošanu. Strukturētība, sistēmiskums un digitāla pieejamība rada priekšnoteikumus strukturētai, sakārtotai, pārskatāmai un sistemātiskai iestādes darbībai. Ir izstrādāts attīstības plāns 2022.-2025. gadam, nosakot tālākās attīstības stratēģijas, prioritāri izvirzot kompetencēs balstīta izglītības satura un pieejas maiņu, veicinot tikumu, vērtību un ieradumu akcentēšanu mācību un audzināšanas procesā 1.-12.klasēs, kā arī sekmējot pedagogu – mentoru darbību; veikt remontu dizaina un tehnoloģiju kabinetam atbilstoši valsts standarta prasībām. Visi mērķi ir izstrādāti reāli un sasniedzami.

Deleģējot pienākumus un atbildību, vadītāja ir izveidojusi profesionālu vadības komandu, kura īsteno strukturētu pārvaldību un ko raksturo optimāli organizēta sadarbība, rodot risinājumus profesionālajiem izaicinājumiem. Pārvaldībā vadās pēc Deminga apļa principiem, realizējot sistemātisku un sistēmisku, kā arī demokrātisku pārvaldības modeli.

            Izglītības iestādes vadītājai ir kompetence iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu efektīvai pārvaldībai.

Izglītības iestādes vadītāja mērķtiecīgi plāno un vada izglītības iestādes darbu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu, valsts un pašvaldības izglītības attīstības pamatnostādnēm. Izglītības iestādes vadītājai ir vispusīgas zināšanas par izglītības iestādes tiesiskuma jautājumiem, izglītības iestādē pastāv noteikta sistēma normatīvo aktu izstrādē, apspriešanā, pieņemšanā un aktualizēšanā.

            Vadītājai ir labas zināšanas un kompetence izmantot ikdienas darbā dažādas līderības stratēģijas un taktikas. Vadītāja, konsultējoties ar visām iesaistītajām pusēm, argumentēti un demokrātiski pieņem lēmumus, uzņemas atbildību, ir līdere kolektīvā.         

            Izglītības iestādes vadītāja ir atvērta komunikācijai, spēj novērtēt situācijas kontekstu un mērķauditoriju, atbilstoši tam izvēlēties komunikācijas veidu. Savstarpējā saziņā ir lietišķa, atklāta, fokusējas uz sarunas mērķi un sasniedzamo rezultātu. Vadītāja prot sniegt uz izaugsmi vērstu atgriezenisko saiti saviem darbiniekiem, iegulda lielu darbu pedagogu motivēšanā. Vadītāja sekmīgi ievieš mācīšanās organizācijā kultūru izglītības iestādē, kas rezultējas izglītības kvalitātes paaugstināšanā un katra iesaistītā profesionālās darbības pilnveidē.

            Vadītāja iesaistās darba procesos, kas pilnveido un attīsta izglītības nozari ne tikai izglītības iestādē, bet arī novadā. Uzņem savā iestādē pieredzes apmaiņā jomu koordinatorus, pedagogus, skolu vadības komandas no Aizkraukles un citiem novadiem. Iestādes pedagogi sniedz atbalstu Izglītības pārvaldei novada olimpiāžu sagatavošanā, seši pedagogi ir mācību priekšmetu jomu koordinatori. Vadītāja mērķtiecīgi prot piesaistīt iestādei jaunus pedagogus.  Vadītāja savā darbā apvieno profesionālo un cilvēcīgo, atvērtā komunikācija un pietāte pret iestādes tradīcijām vairo pedagogu, vecāku un izglītojamo cieņu un uzticēšanos. Vadītājas aktivitātes veicina mācīšanās organizācijā kultūras stiprināšanu izglītības iestādē un katra izglītojamā un darbinieka labbūtību iestādē.

Izglītības iestādes vadītāja rada priekšnosacījumus Skolas padomes darbībai, kas proaktīvi organizē un plāno savu darbību vienu reizi mēnesī, risinot visdažādākā spektra jautājumus. Vecākiem ir iespēja sekot līdzi izglītības iestādes aktualitātēm izglītības iestādes tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos, kā arī iesaistīties dažādās izglītības iestādes aktivitātēs un piedalīties izglītības iestādes padomes darbā. Iestāde strādā pie aktivitāšu pilnveides un popularizēšanas.

Izglītības iestādei izglītības programmu īstenošanai noslēgti sadarbības līgumi ar: SIA “Uzdevumi.lv” (PROF pieslēgums digitālajiem materiāliem), SIA “Lielvārds” (digitālie mācību materiāli), VISC par platformas skolo.lv izmantošanu. Sadarbības līgums Aizkraukles novada pašvaldībai ar Jaunsardzes centru, atbalstot jaunsargu vienības un valsts aizsardzības mācības darbību skolā.

Pēc atzinīgā novērtējuma varam secināt, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ir mācīšanās organizācija ar iespējām pilnvērtīgai vispārējās vidējās izglītības iestādes attīstībai ilgtermiņā. Izvirzītos mērķus var sasniegt, sadarbojoties komandā ar kolēģiem, darbojoties profesionālajās izglītības komandās un atverot durvis, lai mācītos citam no cita.

Juris Rubenis: “Tas, ko mēs meklējam, ir tas, kas mēs esam”.

Izdošanos arī turpmāk!

Direktore Ieviņa Piļka

Komentāri