Skolas attīstības plāns un prioritātes

Skolas attīstības plāns 2017.-2020.gadam

[embeddoc url=”http://www.auv.lv/wp-content/uploads/2018/02/attistibas-plans-2017-2020_10_12.pdf” download=”all” text=”Lejupielādēt”]

 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2019./2020. MĀCĪBU GADAM:

Pamatjoma: mācību saturs

 • Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību izglītības mūsdienīgas lietpratības mācību satura un pieejas ieviešanai.

Pamatjoma: mācīšana un mācīšanās

 • Mācību procesa organizēšanas maiņa izglītības mūsdienīgas lietpratības mācību satura un pieejas ieviešanā.

Pamatjoma: skolas vide

 • Skolas tēla uzlabošana un popularizēšana.

Pamatjoma: resursi

 • Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.

Pamatjoma: skolas organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 • Skolas darba demokrātiska izvērtēšana. Prioritāšu izvirzīšana jaunajam attīstības plānam 2020./2021.m.g.- 2022./2023.m.g.

 

UZDEVUMI 2019./2020. MĀCĪBU GADAM

Izglītības pamatjoma Turpmākās attīstības vajadzības
Mācību saturs
 • Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām mācību saturā, sniegt atbalstu mācību priekšmetu programmu īstenošanā, īpaši 1., 4., 7. un 10. klasēs.
 • Izstrādāt vispārējās vidējās izglītības programmas (izvēļu grozus) atbilstoši MK noteikumiem.
 • Veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, dalīšanos pieredzē un starpdisciplināru/ multidisciplināru stundu izveidē.
 • Veicināt dažādu mācību priekšmetu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām izglītības iestādēm.
Mācīšana un mācīšanās
 • Pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesu.
 • Pilnveidot kārtību skolēnu neattaisnoto kavējumu samazināšanai.
 • Veicināt skolēnu atbildību par saviem mācību rezultātiem.
 • Vairāk iesaistīt skolēnus vērtēšanā, veicot savstarpējo vērtēšanu un pašnovērtējumu, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus.
 • Pilnveidot pedagogu formatīvās vērtēšanas prasmes.
Skolēnu sasniegumi
 • Paaugstināt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā.
 • Turpināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes izpēti un analīzi un rezultātus izmantot mācību procesa pilnveidošanai.
Atbalsts skolēniem
 • Regulāri precizēt drošības noteikumus atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem.
 • Izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību un attīstību saistītiem jautājumiem.
 • Sekmēt skolēnu līdzdalību XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.       
 • Iesaistīties jaunos starptautiskos projektos skolēnu svešvalodu prasmju pilnveidošanai un starpvalstu kultūru iepazīšanai.
 • Mērķtiecīgi plānot karjeras pasākumus, lai veidotu skolēnu interesi par nākotnes profesijām.
 • Iesaistīt skolēnu vecākus klases stundu pasākumos, lai iepazītos ar dažādiem karjeras izvēles ceļiem.
 • Plānveidīgi organizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem, apzinot viņu intereses un spējas un iesaistot atbilstošās aktivitātēs.
 • Motivēt skolēnus ar grūtībām mācībās regulāri apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas.
 • Motivēt vecākus atbalsta sniegšanai skolēniem.
 • Pilnveidot vecāku izglītošanu par skolēnu vecumposma īpatnībām.
 • Uzlabot skolas padomes darbu.
Skolas vide
 • Aktualizēt uzvedības noteikumus pasākumos, kā arī izpratni par svētku apģērbu un tā valkāšanu.
 • Izveidot jaunu skolas reprezentācijas video.
 • Uzlabot skolas mājaslapu.
 • Paaugstināt skolēnu un skolotāju atbildību par skolas fiziskās vides uzturēšanu un saglabāšanu.
 • Modernizēt skolas bibliotēku.
 • Veikt remontu skolas gaiteņos jaunajā korpusā.
 • Ieklāt bruģi pie skolas ieejas.
Skolas resursi
 • Papildināt un atjaunot materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un programmu vajadzībām.
 • Ierīkot spēļu laukumu sākumskolas skolēniem skolas iekšpagalmā.
 • Ierīkot laboratorijas darba telpu pie fizikas kabineta.
 • Pedagogus mudināt iesaistīties valsts mēroga un starptautiskos izglītības satura un metodikas pilnveides projektos.
 • Pedagogiem iesaistīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā.
Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
 • Turpināt apgūt jaunus IKT rīkus iestādes darba izvērtēšanā un attīstības plānošanā.
 • Palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes lomu skolas darba pašnovērtēšanā.
 • Veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos atbilstoši ārējo normatīvo aktu grozījumiem.
 • Paplašināt skolas sadarbību ar Skrīveru novada uzņēmējiem.

 

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt