Skolēnu ZPD aizstāvēšana [papildināts ar Bioloģijas un veselības zinātnes sekcijas vadītājas komentāru]

2014. gada 11. Februāris

Aizvadīta skolēnu ZPD aizstāvēšana. Priecē fakts, ka visi skolas 10. un 11. klašu skolēni ir aizstāvējuši savus darbus. Uz II kārtu izvirzīti 3 skolēnu darbi:

  • A.Liepiņa, 11.a klase, “Kosmētika”, darba vad. sk. D.Martinsone
  • E.Mārtiņa, 11.aklase, “Ārstniecisko tēju izpēte un pagatavošana, darba vad. sk. D.Martinsone
  • U.A.Sprukte, 11.a klase, “Latvijas armija starptautiskajās misijās”, darba vad. sk. E.Bērziņš

Par ZPD aizstāvēšanu izsakās skolēnu ZPD sekciju vadītāji:

D.Marinsone, Bioloģijas un veselības zinātnes sekcijas vadītāja

Bioloģijas un veselības sekcijā darbus aizstāvēja 13 skolēni, vērtēja skolotājas S.Mārtinsone, R.Skrimble un D.Martinsone. Kas pārsteidza un iepriecināja? Daudzi skolēni darbus bija izstrādājuši par tēmām, kas aktuālas pašiem, saistās ar biznesu vai nākotnes nodomiem. Rita Kaķe pētīs, kā nogatavināt tomātus rudens laikā, Ieva Morozova- zīdaiņu traumas, Dāvis Zaķis- kucēnu audzēšanas un pārdošanas iespējas, Kārlis Lapiņs- zivju vecuma noteikšanas metodes. No 11. klašu skolēniem, kuri darbus jau pabeiguši, jāuzteic Elīna Mārtiņa par rūpīgu ārstniecisko tēju izpēti un Angelika Liepiņa par kosmētikas līdzekļu izpēti un izveidošanu. Abas skolnieces tika izvirzītas uz pētniecisko darbu konferenci Aizkrauklē.

Skolotāja Santa Mārtinsone atzinīgi vērtēja tos, kas sagatavojuši labas, uzskatāmas datorprezentācijas: Kārlis Lapiņš, Elīna Mārtiņa, Dāvis Zaķis. Skolotāja Raisa Skrimble uzteica skolēnu izvēlētās tēmas un to nozīmību. Skolotāja Daiga Martinsone novērtēja labās uzstāšanās prasmes visiem dalībniekiem, kā arī atbildības sajūtu, šos darbus prezentējot. Īpaši mūs interesē, kā izdosies pētījums Ritai un Kārlim, jo tas varētu būt aktuāli daudziem skolēniem un skolotājiem.

S.Strautmane, Ekonomikas, matemātikas, ģīmijas un ģeogrāfijas sekcijas vadītāja

Ekonomikas, matemātikas, ķīmijas un ģeogrāfijas sekcijā ar saviem ZPD startēja 11 skolēni.  Trīs vienpadsmitās klases skolēni par savu  zinātniski pētniecisko darbu jau  saņēma galīgo vērtējumu. Visaugstāk novērtēts tika Valērijas Iļjinihas darbs” Funkcijas, to pielietojums citos mācību priekšmetos” ( darba vadītāja sk. Ingrīda Mačuļska). Komisijas locekļi tika patīkami pārsteigti par Valērijas zināšanām matemātikā, ķīmijā, ekonomikā  un  fizikā. ZPD darbā izvirzītā hipotēze, ka matemātiskās funkcijas izmanto visos eksaktajos mācību priekšmetos, tika pierādīta ne tikai teorētiski, bet arī praktiski ar uzdevumu risinājumiem katrā priekšmetā.

No 10. klasēm augstākais vērtējums bija  Evelīnai Sendijai Čubarei par darbu” Faktiskais ziemas iestāšanās laiks Skrīveros un tā izmaiņas pēdējo gadu laikā” ( darba vadītāja sk. Ligita Miezīte) un Inesei Bogopoļskai  par darbu” C vitamīna noteikšanas nozīme mūsu organismā un noteikšana augļos un dārzeņos” ( darba vadītāja sk.Agrita Sakse). Evelīnas vecmāmiņa  ilgus gadus ir pētījusi  un apkopojusi  meteoroloģiskā  laika izmaiņas Skrīveros. Evelīna šo darbu turpinās savā pētnieciskajā darbā. Ineses Bogopoļskas  uzmanību piesaistīja C vitamīna daudzuma noteikšanas metodes cilvēka organismā, augļos un dārzeņos. Vēl komisijas uzmanību piesaistīja Annas Fedotovskas darbs :“z/s “Vizbulīši” ekonomiskās attīstības ietekmējošie faktori un attīstība” ( darba vadītāja sk.Silvija Strautmane), kurā būs jāpierāda hipotēze, ka    Z/S „Vizbulīši” attīstību visvairāk ietekmē piena cenu svārstības un valdības fiskālā politika. Komisija gaidīs rezultātus pēc gada, bet jaunajiem pētniekiem jāsāk izpētes darbs. Lai veicas!

Aija Zvaigznīte, Latviešu valodas, mūzikas un psiholoģijas sekcijas vadītāja

Tika aizstāvēti 9 ZPD. No 11.klases -5, no 10.klasēm – 4 skolēni piedalījās. Skolotāji noklausījās visus 9  skolēnus un atzinīgi novērtēja skolēnu paveikto. Interesi izraisīja 11.klases skolnieces Sintijas Dzerkales darbs par pirmskolas vecuma bērnu valodu 30 gadu gaitā. Sintija bija izpētījusi bērnu valodu dažādos vecuma posmos PII „Sprīdītis”, sadraudzējusies ar bērniem, ieguvusi viņu uzticību, piedalījusies nodarbībās, lai labāk varētu izprast bērnu psiholoģiju un viņu valodiņu, aptaujājusi audzinātājas un intervējusi bērnus. Dāvis Circenis (11.klase) bija veicis pētījumu par mūsdienu jauniešu valodu mūsu skolā un konstatējis, ka gandrīz visi skolēni savā runā izmanto jauniešu leksiku- žargonvārdus, diemžēl daudz ir tādu skolēnu, kuri pārāk bieži lieto vulgārismus- necenzētus vārdus. Helēna Grīnfelde (11.klase) stāstīja par mūzikas terapiju, Raitis Rubenis (11.klase)- par interneta atkarību jauniešu vidū, bet Valda Balanda (11.klase) atklāja horoskopu ietekmi uz cilvēka stresa līmeni. Priecājāmies par 10.klašu skolēniem, kuri jau šogad bija nopietni pievērsušies sava ZPD izstrādei. 9 balles saņēma Lelde Kalniņa un Elza Elizabete Lejiņa(10.a), kuras pievērsušās emigrantu dzīves atspoguļošanai mūsdienu latviešu literatūrā un bērnības iespaidu tēlojumam jaunākajā latviešu literatūrā. Endīne Bērziņa (10.b) ir apņēmusies šo divu gadu laikā apkopot vidusskolēnu radošos darbus un izveidot krājumu. Jānis Tipainis(10.a) nolēmis pētīt mūzikas līdzdalību mācību procesā. Paldies skolēniem un skolotājiem A.Zvaigznītei, Dz.Znotiņai , S.Upeniecei un K.Āriņai par ieguldīto darbu!

Sintija Rūze, Fizikas, matemātikas un informātikas sekcijas vadītāja

„Savus darbus aizstāvēja 7 skolēni. D.Ozola darba tēma „Projektoru izstarotās gaismas ietekme uz cilvēku”. Tēma aktuāla, jo daudz cilvēku lielu daļu laika pavada pie datoriem.  Ir veicis aptauju. R.Aņisimovs izstrādāja darbu „Elektronikas pamatelementi, plates un tehnoloģiskais process”. Prezentācijas ietvaros iepazīstināja ar hipotēzi, pētāmo problēmu. Jau uzrakstījis lielāko daļu teorijas. Izpētījis programmu, kas veido plates, izpētījis iespējas virtuālo plati izveidot reālajā dzīvē. D.Matisons piedāvāja sava ZPD tēmu „Android operētājsistēma”. Tēma aktuāla, jo daudzi cilvēki to izmanto. Ir veikta aptauja. Teoriju vēl papildinās ar ietvertajām programmām. E.Lasmanis runāja par tēmu „Bezvadu interneta darbība un izmantošana”. Nākošajā gadā vēl strādās un noskaidros interneta pieejamību un cilvēku izvēli bezvada internetam. E.Martinsons piedāvāja tēmu „Viedtālruņa darbība un attīstība laika gaitā”. Tēmu  ir izvēlējies tāpēc, ka šobrīd strauji attīstās modernās tehnoloģijas, īpaši viedtālruņi. Ir izstrādāta teorija par viedtālruņu attīstību. Ir izmantotas aptaujas, intervijas, literatūras analīze. J.Mežaraups un J.Verpels kopīgi strādā ar tēmu „Elektroenerģijas ekonomija mūsu skolas gaiteņos un garderobēs”. Abi runāja, papildinot viens otru. Nenopietna attieksme, prezentācijā nebija jūtama nopietnība. Netika pieminētas svarīgas darba nianses.”

Edgars Bērziņš, Vēstures sekcijas vadītājs

ZPD, vēstures sekcija, komisijas vad. E.Bērziņš, komisijā: D.Pētersone, I.Plakane. ZPD aizstāvēšanas laikā vēstures sekcijā tika prezentēti divi 10.klašu skolēnu un pieci 11.klašu skolēnu darbi. Pārstāvētās tēmas – vēstures un kulturoloģijas jomai raksturīgas: sākot ar sievietes tēlu un modi laikā un telpā un noslēdzot ar specifiski vēstures jomai raksturīgas – gaisa spēku karavīru ekipējums II pasaules kara laikā, “Pearl harbour” bombardēšanas analīze, kristīgās ticības izcelšanās un izplatība. No prezentētajiem darbiem uz II kārtu tika izvirzīts U.A.Spruktes (11.a klase) darbs “Latvijas armijas dalība starptautiskajās militārajās operācijās”, darba vadītājs E.Bērziņš. Komisija vienbalsīgi atzīst, ka visi skolēni bija ieguldījuši darbu un veikuši pētījumu. Jāatzīmē gan, ka jāpiestrādā pie prezentēšanas prasmju pilnveides.

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt