Miķeļdienas dzirnavās.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

       29.septembris skolēniem saistās ar Miķeļdienu. Šī ir diena, kad ir nepieciešams vēlreiz atgādināt latviskās tradīcijas rudenī. Sākumskolas skolēni “ciemojās” dzirnavās. Saruna izvērtās par senlatviešu darba un atpūtas tradīcijām rudeni-Miķeļos. Bērni ar prieku minēja mīklas, veidoja maizes ceļu, gāja rotaļās, ”kūla” labību, dziedāja dziesmas…

        Ari 5.-8. klašu skolēniem audzināšanas stundas tēma bija ”Miķeļi”. Protams, skolēni pārrunāja svētku nozīmi latviešu dzīvē, atcerējās tradīcijas, ticējumus un noslēgumā no rudens veltēm tika pagatavots rudens vīriņš ”Miķelis”. Paldies visiem par dalību šajā pasākumā!

7.c klases rudens ekskursija.

Dzintra Znotiņa, klases audzinātāja

21. septembrī 7.c klase , izmantojot projektu “Skolas soma “, devās ekskursijā uz Krapes pagasta Skaņu māju, ko ierīkojuši Ilmārs Pumpurs un Sandra Lipska. Pie ieejas durvīm mūs sagaidīja jautra melodija .Vairāki klases skolēni mācās mūzikas skolā un saprot mūzikas instrumenta dabu un vērtību. Ilmārs Pumpurs mums pastāstīja vairāku mūzikas instrumentu vēsturi un ceļu uz Latviju. Mēs redzējām vairākus kokļu modeļus, vijoles, kontrabasu, kā arī akordeonus, harmonikas. Stāstot par seniem instrumentiem, Pumpura kungs atskaņoja populāras melodijas ar tiem. Mēs dzirdējām, cik dažādi var skanēt stīgu, kā arī vecie taustiņinstrumenti.

Sapratām , ka senos laikos, tāpat kā tagad, latvieši ikdienu atviegloja spēlējot, dancojot, dziedot. Daži senie mūzikas instrumenti bija tik vienkārši, ka tiem nevajag speciālu mācīšanos, jo tos var spēlēt uzreiz.

Paldies mūzikas entuziastiem Ilmāram un Sandrai , ka ierīkojuši savā privātajā īpašumā Skaņu māju! Lai daudz atsaucīgu apmeklētāju!

6.b klases ekskursija.

Melānija Dīce, 6.b klases skolniece

 22.septemrī 6.b klase devās ekskursijā uz Krapes mūzikas jeb Skaņu māju un Ķeipenes piparkūku darbnīcu`. Krapes mūzikas mājā mēs iepazināmies ar seno latviešu instrumentiem, ko spēlēja aptuveni pirms 100 gadiem. Uz senajiem instrumentiem mums nospēlēja skaistas latviešu melodijas, kā arī pastāstīja, kādos pasākumos tos spēlēja un kurus instrumentus ņēma ganībās. Ķeipenes piparkūku darbnīcā mēs uzzinājām, ka tikai “Ķeipenes piparkūku darbnīca” ir vienīgā,  kas ar dabīgiem produktiem taisa piparkūkas un piparkūka glazūru starp visām piparkūku ražotnēm Latvijā. Mums izstāstīja, kā gatavo piparkūkas, iepazīstināja ar kolekciju, kurā bija viss, kas atgādina vai ir saistīts ar piparkūku vīriņiem, mēs atbildējām uz  atjautības un prāta jautājumiem, ko uzdeva saimnieks, un balviņās saņēmām gardas piparkūkas. Manuprāt, mums vislabāk patika rotāt piparkūkas ar dabīgām glazūrām.

Mūsu ekskursija bija pamācoša, interesanta, radoša, atjautīga un protams mums palīdzēja  uzzināt mūsu dzimtenes muzikālo vēsturi.

Karjeras atbalsta projekts turpinās arī šogad.

Agita Silvija Brīgere, pedagogs karjeras konsultants

2020./2021.mācību gadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tiek turpināta darbība  karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts 7.-12. klašu skolēniem –  grupu un individuālās karjeras konsultācijas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu izmaksas uz vienu izglītojamo ir 2EUR. Projektā dalību turpina karjeras konsultante Silvija Agita Brīgere.

Ir izveidots mērķēto pasākumu kopums.

Finansējumu no projekta līdzekļiem varēs plānot tikai šādiem KAA pasākumiem:

  • pasākumi karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā skolās,
  • pasākumi tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepazīšanai,
  • pasākumi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai,
  • pasākumi izglītības iespēju izpētei,
  • pasākumi vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam.

2020./2021.m.g. atkal tiks organizēta Karjeras nedēļa (26.-30.oktobris). Projekta ietvaros VIAA piedāvās metodiski informatīvu atbalstu, aicinot skolās un pašvaldībās organizētvietējos pasākumus. Karjeras nedēļas tēmabūs par jauniešu karjeras veidošanā iesaistīto pušu (skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju) lomu mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Vidusskolas vecuma jauniešiem notiks diskusijas attālināti tiešsaistē ar klātesamības efektu!

7.a iepazīst Latviju.

Līga Survila, 7a klases skolniece

2020. gada 16. septembrī 7. a klase devās izzinošā ekskursijā uz vienu no Sēlijas pilsētām-Viesīti. Pirmo apciemojām Paula Stradiņa skolu. Tur apskatījām profesora Stradiņa piemiņas ekspozīciju, rokdarbu klasi un dzimtas viesistabu. Vēstures klasē mēs varējām skatīties īsfilmu tā, kā to darīja senākos laikos, ar projektoru. Annas Brodeles literatūras klasē izmēģinājām rakstīt ar spalvu un tinti. Pēc tam vizinājāmies ar elektromobili un pa ceļam apstājāmies arī pie senākās ēkas Viesītē – ’’Āža kroga.’’ Šī ēka ir celta 1840. gadā. Vēl apskatījām veco bānīša staciju un dzelzceļa ēku. Viesītes dzelzceļa sliedes bija 60 cm platas. Ekskursiju noslēdzām ar Buclera fotomuzeju. Šeit iepazināmies ar fotovēsturi un apskatījām dažādus senos fotoaparātus. Šajā ekskursijā man vislabāk patika braukt ar elektromobili. Tas ir arī draudzīgi dabai!

Pašpārvaldes sanāksme 16.09.

Terēze Barkāne,  9.a klases skolniece

16.septembrī ir notikusi ik-nedēļas pašpārvaldes sēde. Šonedēļ mēs sākām sīkāk plānot tuvākos pasākumus: Miķeļus, Dzejas dienu un Skolotāju dienu. Nolēmām, ka Miķeļos sākumskolas klasēm notiks „Miķeļu tradīciju stunda”. Šī pasākuma laikā bērni iepazīs, nostiprinās dažādas ar Miķeļiem saistītas tradīcijas. Pamatskolai būs pasākums „Attēlo Miķeli!”, kurā bērniem būs, izmantojot dabas materiālus, jāattēlo Miķeli tā, kā tas viņuprāt izskatās. Dzejas dienā katrai klasei būs pašiem jāiejūtas dzejnieka lomā un jāuzraksta vai jāatsūta jau pašam uzrakstītu dzejoli. (Šie dzejoļi jānodod līdz 23. septembrim) Tas, kā mēs, pašpārvaldes locekļi, plānojam rīkot Skolotāju dienu šobrīd ir noslēpums. Nākamajā sēdē sāksim realizēt visus šos plānus.

Sveicam konkursa ” Vērtību sakta ” laureātes!

Daiga Martinsone, klases audzinātāja

14. septembrī Rīgā, Esplanādē notika zīmējumu konkursa ” Vērtību sakta ” laureātu apbalvošana. 6. b klases skolniece Laura Arnicāne un 9. b. klases skolniece Beāte Rumpāne bija uzaicinātas uz šo pasākumu un saņēma laureātu balvas. Darbus meitenes izstrādājušas Mākslas skolā, sveicam viņas ar gūtajiem panākumiem!

Artūrs Zariņš uzvar spēlē!

Klases audzinātāja Daiga Martinsone

Bijām patīkami pārsteigti, kad saņēmām uzaicinājumu piedalīties televīzijas spēlē ” Gudrs, vēl gudrāks” , kura notiek 8. sezonu un kurā ir piedalījušies vairāki mūsu skolas skolēni. Artūra mācību rezultāti ir labi, ir sasniegumi olimpiādēs, arī mācības mākslas skolā un darbošanās kokapstrādes pulciņā skolā. Spēles ieraksts notika 10. septembrī, atšķirībā no citām reizēm tajā piedalījās tikai skolotājs un 2 līdzjutēji katram dalībniekam. Spēle bija nopietna un jautājumi, kā novērtēja Artūrs, bija vai nu ļoti viegli, vai ļoti grūti, vidēju nebija. Dzīves pieredze, zināšanas, vecāku ieinteresētība un spēja koncentrēties stresa apstākļos deva iespēju iegūt uzvaru šajā spēlē un piedalīties tālāk sesto klašu finālā, kā arī filmēt vizītkarti mūsu skolā. Lai veicas!

3.a klases ekskursija uz Lielvārdi.

          Māra Lesiņa, klases audzinātāja

  • Septembrī 3.a klase, izmantojot „Latvijas skolas somas” līdzekļus, devās uz Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju. Gide Jolanta mūs iepazīstināja ar Lielvārdes jostu, ar Andreju Pumpuru. Visspilgtākie iespaidi bērniem palika, izspēlējot teiku par Lāčplēsi un Tumšo bruņinieku. Skolēni iztēlojās, darbojās, iejutās teikas varoņu lomās.
  • Pēc tam braucām uz Zelmas maiznīcu, kur saimniece mums stāstīja par maizes cepšanu. Pašiem bija iespēja katram sagatavot un krāsnī izcept 3 dažādus ūdens kliņģerīšus. (Zelmas maiznīcu apmeklējām par ekskursijās paredzētajiem līdzekļiem.)

 

2020./21. m.g. darbu atsāk skolēnu pašpārvalde.

Terēze Barkāne, 9.a klases pašpārvaldes pārstāve

Pirmā  5.-12. klašu pašpārvaldes sēde 2020./2021. mācību gadā notika 9. septembrī. Šo sēdi mēs sākām, iepazīstoties ar jaunajiem sēdes dalībniekiem, pienākumu nolasīšanu un skolēnu iepazīstināšanu ar šī gada pašpārvaldes mērķiem. Sēdes laikā sākām domāt arī par pasākumiem, to pielāgošanu jaunajiem apstākļiem  (Patriotisko dziesmu konkursu, Miķeļiem u.c.). Visgrūtāk bija izlemt par to, kā droši rīkot šos pasākumus, ievērojot Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumus. Nākamajā sēdē sāksim sīkāk plānot tuvākos pasākumus un skolēniem iedalīt pienākumus.